วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กลอนธรรมะ3

ผมเหลือบไปดูปฏิทินเพียงจะรู้ว่าวันนี้เป็น วันพระ เลยขอนำ
ธรรมะคำกลอนดีๆ จากหนังสือบรมธรรม 35
ชุดคู่มือเพื่อการสร้างสรรค์ชีวิต คติธรรมแห่งฟ้าอภัยบาป (1)
สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ
มาให้ได้อ่านกันเพลินๆ บวกกับการได้ข้อคิดสะกิดดีๆ
เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ

หน้า 35
** ธรรมแห่งการเป็นพระโสดาบัน**
วุฒิธรรม   กำหนดรู้ดูตนเอง
สี่  ประการครบถ้วนเห็นเป้าหมาย
เหตุ  ผลหลักประจักษ์ชัดนัยมากมาย
แห่ง  ความหมายที่แท้แห่งความจริง
ความ รู้ถูกรู้ตรงรู้ชัดแท้
เจริญ ใจเป็นแน่แท้แก่ชายหญิง
ของ วัตถุสิ่งใดไปหลงกิน
ชีวิต ปิ่มด้วยกามเกียรติเป็นทุกภัย
พึง นำพาปัญญาเกิดประเสริญสุด
พิศ เห็นเถิดเป็นมนุษย์อย่างสงสัย
หลัก เหตุผลจงรู้ชัดประจักษ์ใจ
ธรรม น้อยใหญ่ก่อให้เกิดความงอกงาม

รู้คบหาสมาคมกับบัณฑิต         ย่อมบัณฑิตพาไปให้ถึงผล
หมั่นสนทนากับผู้รู้บัณฑิตชน  ย่อมพาให้ปัญญาอุดมผลสมบูรณ์
รู้สดับรับฟังหลักธรรมะ            หมั่นศึกษามีมานะจะส่งสูง
จงพากเพียรเรียนรู้ผู้ทรงภูมิ    ก็เพิ่มพูนปัญญาพารู้จริง
รู้ขบคิดพิจารณาหาเหตุผล      หมั่นคิดค้นอุดมปัญญาว่ายอดยิ่ง
จึงวิชารู้ชัดและรู้จริง                รู้ทุกสิ่งโดยถูกตรงตามวิธี
รู้ปฏิบัติโดยสมควรโดยสอดคล้อง  ให้ถูกต้องตรงตามทางวิถี
หมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมและความดี   ได้เช่นนี้นับว่ามีวุฒิธรรม
นี้เป็นธรรมนี้เป็นทางสู่ความเจริญ     ใครดำเนินเดินตามได้เป็นฉนำ
ย่อมรุ่งเรืองย่อมงอกงามอยู่โดยธรรม   เป็นมงคลอันเลิศล้ำนำชีวิต

หลักวุฒิธรรมสี่ คือ หลักธรรมแห่งความเป็นผู้มีปัญญาหรือ
ธรรมแห่งการเป็นพระโสดาบัน ได้แก่
1. รู้คบหาสัตบุรุษบัณฑิตชน คือ หมั่นเสวนากับผู้รู้ ผู้ส่งคุณ
2. รู้สดับรับฟังสัทธรรม คือ หมั่นน้อมนำตั้งใจไปเล่าเรียนศึกษา
    ค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกตรงชัดเจน
3. รู้ทำใจให้แยบคาย คือ หมั่นคิดพิจารณาหาหลักเหตุผลให้ถูกต้องตามวิธี
4. รู้ปฏิบัติประพฤติธรรมโดยสมควรแก่ธรรม หมั่นประกอบกิจโดยสอดคล้อง
    พอดีแก่ขอบเขต ความหมาย เป้าหมาย โดยตริตรองนำไปใช้ให้ถูกต้อง

ส่วนคำว่า พระโสดาบัน แปลว่าอะไรและหมายถึงใคร
ผมจะมาขยายความให้อ่านกันในครั้งต่อๆไปครับ

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น