วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตอบโจทย์-อัตรส่วน

รายได้ของพ่อต่อรายได้ของแม่เป็น 5 : 3 ถ้าพ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 10,400 บาท
อยากทราบว่า พ่อมีรายได้เท่าใด

พ่อมีรายได้ 5 ส่วน
แม่มีรายได้ 3 ส่วน
พ่อมีรายได้มากกว่าแม่ 5 - 3 = 2 ส่วน (เป็นเงิน 10,400 บาท)
นำมาเทียบหาสิ่งที่โจทย์ถามคือรายได้ของพ่อ
ให้พ่อมีรายได้ m บาท

รายได้ของพ่อ : เงินที่พ่อมากกว่าแม่ = 5 : 2
m : 10400 = 5 : 2
2m = 10400 x 5
  m = (10400 x 5)/2
  m = 26000


แบ่งเงิน 3600 บาท ให้แก่บุตร 3 คนโดยใช้อัตราส่วน 2 : 3 : 4 เขาจะได้ส่วน
แบ่งคนล่ะเท่าไหร่(แสดบวิธีทำ)
ส่วนแบ่งเงินทั้งหมด 2 + 3 + 4 = 9 ส่วน

บุตรคนที่1 ได้เงิน 2 ส่วน จากทั้งหมด 9 ส่วน
บุตรคนที่1 a บาท
เงินของบุตรคนที่ 1 : เงินทั้งหมด = 2 : 9
a : 3600 = 2 : 9
         9a = 3600 x 2
           a = (3600 x 2) / 9
           a = 800

บุตรคนที่2 ได้เงิน 3 ส่วน จากทั้งหมด 9 ส่วน
บุตรคนที่2 b บาท
เงินของบุตรคนที่ 2 : เงินทั้งหมด = 3 : 9
b : 3600 = 3 : 9
         9b = 3600 x 3
           b = (3600 x 3) / 9
           b = 1200

บุตรคนที่3 ได้เงิน 3600 - 800 - 1200  = 1600 บาทข้าวสารสองชนิดผสมรวมกันในอัตตราส่วน 5 : 6 ถ้าใช้ข้าวสารชนิดที่1 จำนวน
3.5 กิโลกรัม ต้องใช้ข้าวสารชนิดที่ 2 จำนวนกี่กิโลกรัม
สมมติ ใช้ข้าวชนิดที่ 2  n กิโลกรัม
5 : 6 = 3.5 : n
   5n = 3.5 x 6
     n = (3.5 x 6) / 5
     n = 4.2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น