วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-12

At a restaurant the ratio of kids meals sold to adult meals sold was 5 : 4. If there were 35 kids meals sold, what is the combined amount of kids and adult meals sold?
    ในร้านอาหารแห่งหนึ่งพบว่าอัตราส่วนของอาหารสำหรับเด็กต่ออาหารสำหรับผู้ใหญ่ที่ขายไปเป็น 5 ต่อ 4 ถ้ามีอาหารสำหรับเด็กถูกขายไป 35 ชุด อาหารทั้งหมดที่ถูกขายไปมีจำนวนกี่ชุด

A student bought 2 dozens of pencils for school. If he sharpened 10 of the pencils before school, what is his ratio of unsharpened pencils to sharpened pencils?
     นักเรียนคนหนึ่งมีดินสอ 2 โหลสำหรับใช้ที่โรงเรียน ถ้าเขาเหลาดินสอก่อนไปโรงเรียน 10 แท่ง อัตราส่วนของดินสอที่ไม่ได้เหลาต่อดินสอที่เหลาเป็นเท่าใด

Jim, Peter and Tom played a football tournament. They scored many goals in the ratio 2 : 4 : 3.   Jim scored 8 goals. How many goals did Peter and Tom score? 
    จิม, ปีเตอร์ และ ทอม ร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการหนึ่ง พวกเขายิงประตู ได้ในอัตราส่วน 2 ต่อ 4 ต่อ 3 จิมยิงประตูได้ 8 ประตู ปีเตอร์กับปีเตอร์ทำประตูได้คนละเท่าใด

Jane, Lily and Yaya planted flowers in the ratio 2:3: 5. Yaya plantes 45 flowers . How many flowers were planted altogether? 
    เจน, ลิลลี่ และ ญาญ่าปลูกดอกไม้ได้อัตาส่วน 2:3:5  ญาญ่าปลูกดอกไม้ได้ 45 ต้อง ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งหมดกี่ต้น

 Jim and Maria saved money in the ratio 9:15. 
  (1)  Express the ratio in its simplest form.
  (2) If Maria saved 4500 baht, how much did Jim save?
  จิมและมาเรียเก็บเงินอัตราส่วน 9 ต่อ 15
  (1)  จงแสดงอัตราส่วนของเงินในอยู่อัตราส่วนอย่างต่ำ
  (2)  ถ้ามาเรียเก็บเงินได้ 4500 บาทแล้วจิมเก็บเงินได้เท่าใด

Paul has 21 pencils. 9 of them are green and the rest are red. What is the ratio of the number of green pencils to the number of reds? What is the ratio of the number of red pencils to the total number of pencils? 
    พอลมีดินสอ 21 แท่ง มี 9 แท่งเป็นสีเขียว ส่วนที่เหลือเป็นสีแดง อัตราส่วนของจำนวนดินสอสีเขียวต่อดินสอสีแดงเป็นเท่าใด อัตราส่วนของจำนวนดินสอสีแดงต่อดินสอทั้งหมดเป็นเท่าใด

Pam and Prim went shopping and spent money in the ratio 2 : 3. If Pam spent 7500 baht, how much did Prim spend? 
    แพมและพริมไปซื้อของโดยใช้เงินในอัตราส่วน 2 ต่อ 3 ถ้าแพมใช้เงิน 7500 บาท พริมใช้เงินไปเท่าใด

Write each ratio in its simplest form. 
เขียนอัตราส่วนนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย
  (1) 16 : 12 = _____
  (2) 45 to 125  = _____

There are a total of 108 bikes. If the ratio of blue bikes to white bikes is 4 to 5, how many of the bikes are blue? 
    มีจักรยามทั้งหมด 108 ถ้าอัตราส่วนของจักรยานสีฟ้าต่อจักรยานขาว เป็น 4 ต่อ 5 มีจักรยานสีฟ้ากี่คัน

Paul can run 150 metres in 40 second. How long does it take Paul to run 200 metres at the same speed? 
    พอลสามารถวิ่งระยะทาง 150 เมตรในเวลา 40 วินาที  พอลต้องใช้เวลาเท่าใดที่จะวิ่งระยะทาง 200 เมตร

Which is bigger, one fourth of 20 or two third of 24? 
   จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง 1 ใน 4 ของ 20 และ 2 ใน 3 ของ 24

Which is smaller, half of 34 or three fourth of 16? 
   จำนวนใดที่น้อยกว่า ระหว่าง ครึ่งหนึ่งของ 34 และ 3 ใน 4 ของ 16

Solve each problem.   (Find 1 Unit)
แก้โจทย์ปัญหาแต่ละข้อ (โดยหา 1 หน่วย)

I paid 450 baht for 5 hamburgers, which is a rate of ___ baht per hamburger. 
   ผมซื้อแฮมเบอร์เกอร์ 5 ชิ้นราคา 450 บาท ที่มีอัตราราคาชิ้นละ______ บาทต่อแฮมเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น

A pencil company used 160 grams of rubber to make 20 pencils, which is a rate of ___ grams per pencil. 
   บริษัททำดินสอใช้ยางลบ 160 กรัม เพื่อทำดินสอ 20 แท่ง ที่มีอัตรายางลบ _____ กรัมต่อดินสอ 1 แท่ง

A machine worked for 6 hours and used 4 kilowatts of electricity. The machine used ____ of a kilowatt each hour it worked. 
    เครื่องจักรทำงาน 6 ชั่วโมง และใช้กำลังไฟฟ้า 4 กิโลวัตต์ เครื่องจักรใช้กำลังไฟฟ้าเท่าใดในการทำงานแต่ละชั่งโมง

An industrial machine is able to make 960 pens in 3 minutes. What is the rate made per minutes? 
     เครื่องจักรอุตสาหกรรมสามารถทำปากกา 960 ด้ามในเวลา 3 นาที อัตราการผลิตปากกาใน 1 นาทีเป็นเท่าใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น