วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์8

วันนี้ผมพอจะมีเวลาเลยหาคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ที่รวบรวมไว้มาให้ได้ดูกัน
block ขัดขวาง, สกัดกั้น

bluetooth เชื่อมต่อโดยใช้คลื่นวิทยุ
body ส่วนที่เป็นเนื้อหา, ร่างกาย, ศพ
bold ตัวหนา
boot up (start up) your computer เปิดเครื่อง
boot การเปิดเครื่อง
bottom ต่ำสุด, ฐานล่าง
calculator เครื่องคิดเลข
cancel ยกเลิก
Compact Disc(CD) แผ่นซีดี
compatibility ความเข้ากันได้
compatible เข้ากันได้, ใช้แทนกันได้
complex instruction โครงสร้างที่ซับซ้อน
complexity ความซับซ้อน
descending sort การเรียงลำดับแบบมากไปน้อย
describe บรรยาย, อธิบาย
desktop computer คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับวางบนโต๊ะทำงาน
desktop เนื้อที่บนจอภาพ
destination ปลายทาง
information สารสนเทศ คือข้อมูลที่นำมาแปลความหมาย
  เป็นข้อเท็จจริงต่างๆหลังจากที่ได้ประมวลผลข้อมูลนั้นๆ แล้ว
initialize การเตรียมการเพื่อใช้ข้อมูล
input device อุปกรณ์ส่งสัญญาณเข้าเครื่องเช่น แป้นพิมพ์
input ช่องสัญญาณเข้า, ส่งข้อมูลเข้า
insert mode สถานะในการพิมพ์เอกสารที่สามารถเพิ่มข้อความ
  โดยการแทรกตัวอักษรระหว่างข้อความ
insert แทรก
meeting การประชุม,พบปะ
memory หน่วยความจำ
memu bar แถบรายการ เป็นแถบที่อยู่บนด้านบนของจอภาพ
   ที่รวบรวมเมนูผู้ใช้โปรแกรมเลือกใช้
memu เมนูหรือรายการ เป็นที่รวมรวมคำสั่งให้โปรแกรม
  สามารถตามที่เราต้องการ
merge cell การรวมหลายเซลล์มาเป็นเซล์เดียวกัน
merge รวมเข้าไว้ด้วยกัน
paste การวางข้อความ,แฟ้มงานที่คัดลอกไว้มาวางในตำแหน่งต้อง
patch เปิดรู้รั่ว
PC (personal computer) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
performance สมรรถภาพ, ความสามารถ
periodic ตามช่วงเวลา
Peripheral อุปกรณ์ต่างๆที่นำต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
  เช่น printer, joystick
* * * * *

1 ความคิดเห็น: