วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์คอมพิวเตอร์01

วันนี้ครูขอนำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาฝากหาให้
พวกเราได้ดูกัน ตามที่เคยมีคนขอเอาไว้
a faulty device อุปกรณ์ที่มีความบกพร่อง


a faulty system   ระบบที่มีความบกพร่อง
a laptop   คอมพิวเตอร์แบบพกพา
a larger monitor   หน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
a notebook   คอมพิวเตอร์แบบพกพา
a remote control   ตัวควบคุมระยะไกล
a single step   ขั้นตอนเดียว
a slimmed-down operating system  
    ระบบปฏิบัติการที่มีขนาดเล็กลง
a slow connection   การเชื่อมต่อที่เชื่องช้า
a small, light, low-power computer
   คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก, เบาและใช้พลังงานน้อย

a smaller-than-usual keyboard   แป้นพิมพ์ที่เล็กกว่าปกติ
a television screen   หน้าจอโทรทัศน์
a temporary storage area   พื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราว
a touch screen   หน้าจอระบบสัมผัส
a traditional mouse ball   เมาท์ที่ใช้ลูกบอลแบบเก่า

abbreviation   ตัวย่อ
access data    การเข้าถึงข้อมูล
access   สิทธิ์ในการใช้, การเข้าถึง
accessible   ที่สามารถเข้าถึงได้
account   รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน
     โดยต้องใช้บัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่าน

active file   แฟ้มข้อมูลที่กำลังใช้งาน
active window   วินโดที่กำลังใช้งานอยู่
actvie cell   เซลล์ซึ่งกำลังถูกใช้งาน
adapt   ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับเลี่ยน
add-on   โปรแกรมเสริมในโปรแกรมหลัก

address   เลขที่อยู่, ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลในคอมพิวเตอร์
adjust   ปรับปรุง,จัดให้เรียบร้อย
administrative-level   ระดับผู้ดูแลระบบ
administrator   ผู้บริหาร, ผู้ดูแลระบบ
advance   ขั้นสูง

agency   หน่วยงาน, ตัวกลาง, ตัวแทน
align   ชิด, ลักาณะการชิดขอบ
all categories   ทุกประเภท
alphanumeric   มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร
     (alpha ตัวอักษร; numeric ตัวเลข)
an advanced computer pointing device
     อุปกรณ์ตัวชี้ในคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าขึ้น

an attack   การโจมตี
an easy way to select a program   วิธีการง่ายๆในการเลือกโปรแกรม
an electrical power   พลังงานทางไฟฟ้า
an erasable format   รูปแบบที่สามารถลบได้
an optical sensor   ตัวรับหรือส่งสัญญาณด้วยแสง

** to be continued = โปรดติดตามตอนต่อไป **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น