วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์คณิตศาสตร์04

มาติดตามกันอีกสักตอนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์
ในวิชาคณิตศาสตร์ อีก 50 คำ

แกน   axis (axes)
แกนX   X Axis
แกนY  Y Axis
แก้ปัญหา, การโจทย์  solve
ขนาด size
ขวา, มุมฉาก right
ขอบ, ด้าน edge
ข้อมูล data
ครึ่ง half
ครึ่งทรงกลม hemisphere

ความชัน slope
ความถี่ frequency
ความเท่ากันทุกประการ Congruent
ความน่าจะเป็น Probability
ความไม่เท่ากัน, อสมการ inequality
ความยาว length
ความสัมพันธ์ relation
ความสูง height
ความหนาแน่นของประชากร population density
คอนจูเกต conjugate

ค่าคงที่ constant
ค่าเฉลี่ย average
ค่าน้อยที่สุด minimum
ค่ามากที่สุด maximum
คำถาม questions
คำนวณ calculate
แคลคูลัส calculus
แถว row
แทนค่า substitute
แนวตั้ง column

แนวตั้ง, แนวสูง vertical
แนวนอน horizontal
แบ่งครึ่งมุม angle bisector
แผนผัง diagram
แผนผังของเวนน์ Venn Diagram
แผนผังแบบต้นไม้ tree diagram
แผนภูมิ chart
แผนภูมิแท่ง bar graph
ไม้บรรทัด ruler
ไมล์ mile

ไม้วัดมุม protractor
แยกตัวประกอบ factor (verb)
เส้นรอบวง circumference
เส้นสมมาตร line of symmetry
เส้นสัมผัส tangent
เหตุการณ์ event
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด sample space
โหล, 12 ชิ้น dozen
เอกนาม monomial
ไฮเปอร์โบลา hyperbola

** แล้วว่างจะหาคำศัพท์แบบนี้มาฝากให้ดูกันอีกนะครับ **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น