วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

พระโสดาบัน

เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระ...ผมเลยถือโอกาสนำเรื่องเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาของเรามาลงให้ได้อ่านกัน และเป็นเรื่องที่ได้
เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ครั้งก่อน คือเรื่องของพระโสดาบัน
แต่คราวนี้จะมาในรูปแบบที่มี 2 ภาษา คือจะมีภาษาอังกฤษ
โดยนำข้อมูลบางส่วนจาก http://en.wikipedia.org/
ก็ขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้ด้วยครับ

Sotāpanna

In Buddhism, a Sotāpanna (Pali), or "stream-winner" is a person
who has eradicated the first three fetters (sanyojanas) of the mind.
Sotapanna literally means "one who entered (āpanna) the stream
(sota)", after a metaphor which calls the Noble Eightfold Path,
'a stream'. Sotapannaship is the first of the four stages of enlightenment.

พระโสดาบัน
ในทางพระพุทธศาสนา โสตาปันนะ(บาลี), หรือผู้เข้าถึงกระแส
(แห่งพระนิพพาน) เป็นบุคคลที่ได้กำจัด สิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัด(สังโยชน์)
3 ประการแรกออกจากใจได้ ตามหลักภาษาคำว่า โสตาปันนะ มาจากคำว่า
ผู้เข้าถึง(อาปันนะ) และ กระแส(โสตาหรือโสดา) เป็นคำเปรียบเทียบ
ในมรรคมีองค์ 8 ว่า กระแสของความเป็นพระโสดาบันเป็นขั้นแรกใน
สี่ขั้นของการไปสู่พระนิพพาน

A Sotāpanna will be safe from falling into the states of misery
(they will not be born as an animal, ghost, or hell being). Their lust,
hatred and delusion will not be strong enough to cause rebirth in
the lower realms. A Sotāpanna will have to be reborn at most only
seven more times in the human or heavenly worlds before attaining
nibbana.

พระโสดาบันจะปลอดภัยจากการตกสู่ทุกขคติ(กล่าวคือผู้ที่เป็น
พระโสดาบันจะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน, ผีเปรตและสัตว์นรก)
กามตัณหา, ความโกรธเกลียด และความหลงผิดจะไม่ความอำนาจเข้มแข็ง
พอที่ได้เป็นเหตุที่ทำให้พระโสดาบันต้องไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำเช่นนั้นอีก
พระโสดาบันจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์และบนสวรรค์อีกไม่เกิน 7 ชาติ
ก่อนที่จะบรรลุสู่พระนิพพาน

* * โปรดติดตามในครั้งต่อไป * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น