วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการบัญชี

วันนี้ผมเอาคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการบัญชี ฝากให้ดูกันเล่นๆ เพลินครับ
a cash payments journal  สมุดรายวัน จ่ายเงินสด
absorption การรวมธุรกิจเล็กเข้าด้วยกันกับธุรกิจใหญ่
accounts payable ledger สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
acquisition การขยายกิจการแบบเข้าไปซื้อ
advertisement  การโฆษณา
agent นายหน้า หรือ ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายในการซื้อหรือขายหรือในการทำสัญญา
annual report  รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจประจำปี
assignment  การมอบหมาย
auditor เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี
average collection period ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ย
basic earning power ratio อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์
benefit ผลตอบแทนของโครงการ , ประโยชน์ที่ได้รับ
black market ตลาดมืด
blacklist บัญชีดำรายชื่อบุคคลหรือองค์การซึ่งถูกถือว่ามีเครดิตไม่ดีเสี่ยงต่อการติดต่อทำธุรกิจด้วย
bond พันธบัตร
brainstorming การระดมสมองเพื่อร่วมคิดแก้ปัญหา
budget งบประมาณ
business cycle วัฏจักรหรือวงจรทางธุรกิจ
business plan แผนธุรกิจ
caller ผู้โทรมาติดต่อ
capital budgeting การวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต
capital budgets งบประมาณลงทุน
capitalist นายทุน
carbon paper กระดาษอัดสำเนา
cash budgets งบประมาณเงินสด
clerk  เสมียน, เจ้าพนักงาน
client  ลูกค้า
clipping  สิ่งที่ตัดออกมา (จากนิตยสาร ฯลฯ)
colleague เพื่อนร่วมงาน
commerce พาณิชยกรรม
committee คณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งมา เพื่อพิจารณาและรายงานต่างๆ
confidential document  เอกสารลับ
consumption การบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของคน
copying machine  เครื่องถ่ายเอกสาร
correcting fluid น้ำยาลบคำผิด
cost of goods sale ต้นทุนขาย
co-worker  เพื่อนร่วมงาน
current assets สินทรัพย์หมุนเวียน
current liabilities หนี้สินหมุนเวียน
current ratio อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
cutter bar ที่ตัดกระดาษ
design & packaging  สินค้าที่เน้นการออกแบบและบรรจุภัณฑ์
direct line  สายตรง (โทรศัพท์)
discharge ปลดคนงานออก
dividend เงินปันผล
economic policy นโยบายทางเศรษฐกิจ
enfranchise ให้สิทธิในการออกเสียง
engagement  การนัดหมาย/หมั้น
envelop ซอง
executive เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมดูแล
expenses ค่าใช้จ่าย
extend  ต่อ (โทรศัพท์)
factory manager ผู้จัดการโรงงาน
factory supplies วัสดุโรงงงาน
fair trade  สินค้าที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
file แฟ้มเอกสาร
filing cabinet ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
filing shelves หิ้งเอกสาร
financial statement งบการเงิน
finished goods สินค้าสำเร็จรูป
fixed assets  สินทรัพย์ถาวร
freight cost ค่าใช้จ่ายขนส่งเรือ /เครื่องบิน
goods in process สินค้าที่อยู่ช่วงการผลิต
graduation สำเร็จการศึกษา/รับปริญญา
green product  สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
human skill ความสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
income tax ภาษีรายได้ หรือภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด)
incoming call โทรศัพท์เข้า
inflation ภาวะเงินเฟ้อ
informal ไม่เป็นทางการ
internal audit การตรวจสอบบัญชีภายในบริษัท
internal rate of return วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
inventory management การจัดการสินค้าคงเหลือ
inventory turnover อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์คงเหลือ
investment project analysis การวิเคราะห์โครงการลงทุน
investment การลงทุน
invoice ใบส่งของ
job description (JD) การอธิบายตำแหน่งอย่างละเอียด
joint venture การลงทุนร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป
layoff การเลิกจ้างงาน ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดปริมาณการผลิต
leader ผู้นำ
liabilities หนี้สิน
license ใบอนุญาต
liquidity สภาพคล่อง สภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด
managing director กรรมการผู้จัดการ
mass production การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นจำนวนมาก
meeting  การประชุม
memo sheet  กระดาษบันทึกช่วยจำ
merger  รวมเป็นบริษัทเป็นบริษัทเดียวกัน
message ข่าวสาร
negotiation การเจรจาต่อรอง
net cash flow กระแสเงินสดสุทธิ
net present value มูลค่าปัจจุบัน
net profit กำไรสุทธิ
non - current liabilities หนี้สินระยะยาว
occupation อาชีพ
offer เสนอ
office manager ผู้จัดการสำนักงาน
operating budgets งบประมาณดำเนินงาน
overtime การทำงานล่วงเวลา
partnership การเป็นหุ้นส่วนกันทางกฎหมายของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
patent กรรมสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้น
preparation การเตรียมพร้อม
priority สิทธิพิเศษ/ก่อน
procedure การจัดกระบวนการทำงาน จากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง
production manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต
propose เสนอ
purchasing department  แผนกจัดซื้อ
raw materials วัตถุดิบ
receptionist  พนักงานต้อนรับ
recommend แนะนำ/รับรอง
reel of adhesive tape ม้วนเทปกาวชนิดใส
registered mail จดหมายลงทะเบียน
reinforcement สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน
remittance การส่งเงิน/โอนเงิน
report  รายงาน
resolution ข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการในองค์การ
return on equity อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ
revenue or sales รายได้หรือยอดขาย
revenues รายได้

อยากดูให้จุใจกว่านี้ ดูเพิ่มเติมได้อีกครับที่ www.kruteeworld.com คลิกเลย(ดูฟรี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น