วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล

หลายวันก่อน ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ พบคำศัพท์ดีๆหลายคำ...เลยเอามาฝาก เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล

คำศัพท์เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
30-baht universal healthcare scheme โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
a lower-level rice farmer ชาวนาในระดับล่าง
a political system ระบบทางการเมือง
academics นักวิชาการ
austerity measure นโยบายรัดเข็มขัด
competitiveness on the global stage ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
defunct หมออายุ
fiscal policy นโยบายการคลัง
household debt หนี้สินในครัวเรือน
long-term answer คำตอบในระยะยาว
One Tambon One Product (OTOP) สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
political tool เครื่องมือทางการเมือง
populist policy นโยบายประชานิยม
private debt หนี้ส่วนบุคคล
product acquisition การซื้อสินค้า
public needs ความต้องการของสาธารณะ
public support การสนับสนุนจากประชาชน
rail against ตำหนิ
redistribution การแจกจ่าย
short-term solution การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น
skilled labour แรงงานที่มีทักษะ
specific measures มาตรการพิเศษ
the 300-baht minimum daily wage policy นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค
the current populist policies นโยบายประชานิมในปัจจุบัน
the first generation policy นโยบายรุ่นแรกสุด
the first-car tax scheme โครงการลดภาษีรถยนต์คันแรก
the global stage เวทีโลก
the interests of specific groups ผลประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่ม
the rice pledging scheme โครงการจำนำข้าว

to accumulate power รวมอำนาจ
to become a burden for the public กลายมาเป็นภาระต่อประชาชน
to control public spending ควบคุมการใช้จ่ายภาคประชาชน
to distort the market system บิดเบือนระบบตลาด
to enhance income redistribution เพิ่มรายได้เพิ่มการใช้จ่าย
to generate fewer public benefits ก่อให้กิดผลประโยชน์ต่อสาธารณะเพียงเล็กน้อย
to increase household debt เพิ่มหนี้ในครัวเรือนให้มากขึ้น
to increase profits for select groups เพิ่มผลกำไรสำหรับบางกลุ่ม

the rice industry creates huge revenues through exports.
  อุตสาหกรรมข้าวทำรายได้มหาศาลผ่านการส่งออก

1 ความคิดเห็น: