วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

โจทย์คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ


I want to know The minimum value of the function
ฉันอยากทราบคำต่ำสุดของฟังก์ชั่นต่อไปนี้
1. f(x)=(x-2006)(x-2007)(x-2008)(x-2009) and
2. f(x)=(2004cos2005x-2006)^2+2007

I have spent many days solving these question. But I cannot show you the answers by using algebraic method. And I do not sure that the answers would correct. I just use Excel to find them and choose the best one as the answer for each problem. I hope that you would be satisfied the answers and the way I show you.  Thank you so much for your questions.
ผมได้ใช้เวลาหลายวันในการคิดแก้โจทย์ปัญหานี้ แต่ผมไม่สามารถแสดงคำตอบฝให้คุณดูได้ด้วยวิธีการทางพีชคณิต แล้วผมก็ได้แน่ใจในคำตอบว่าถูก ผมเพียงแต่ใช้โปรกแกรมช่วยผมหาคำตอบและเลือกคำตอบที่น่าจะดีที่สุด ผมหวังว่าคุณคงจะพอใจกับคำตอบและวิธีการแสดงคำตอบที่ทำให้คุณดู ขอบคุณมากๆสำหรับคำถาม

1. f(x)=(x-2006)(x-2007)(x-2008)(x-2009) 
Answers the minimum value are  x= 2006.38, f(x) = -0.9998 and x = 2008.62, f(x) =  -0.9998


2.  f(x)=(2004cos2005x-2006)^2+2007
Answers the minimum value is x = 9100,  f(x) = 2007.0315371 ความคิดเห็น: