วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

5 ธันวาคม 2555 วันพ่อและวันดินโลก


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


วันที่ 5 ธันวาคม ปีนี้และจากนี้ไปของทุกๆปี คงไม่ใช่เป็นเพียงแค่วันพ่อของพวกเราชาวไทยและยังเป็น วันดินโลก ที่ชาวโลกต้องยกย่อง

   เนื่องด้วยในหลวงของพวกเราทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทรงมีพระราชดำริในโครงการเกี่ยวกับดินในหลายๆ เรื่องเช่น การอนุรักษ์ดิน และการแก้ไขดินปัญหาต่างๆ เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินตื้นและดินลูกรัง ดินทราย ดินที่ถูกชะล้าง การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน รวมถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อดินและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เช่นเป็นประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อคนไทย แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกด้วย

  ดังนั้น ในวันที่ 16 เม.ย.55 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม  และได้ขอพระบรมราชานุญาติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยที่ประชุมองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้ประกาศสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวันดินโลก ตรงกับวันนี้ในทุกๆปี

  นอกจากนี้ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ที่ได้ถวายเหรียญสดุดีในฐานะ Humanitarian Soil Science นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษย์ธรรม 

  ผมอยากให้พวกเราในฐานะที่เป็นคนไทย จงมีความภูมิใจว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักและทรงทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของพวกเรา ด้วยการตั้งใจที่ความดี ตามกำลังหรือเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสานต่อสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้   ส่วนผมขอปฏิญาณว่าจะขอทำความดี ด้วยความเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ขยันอดทนและจะนำความรู้ดีๆ รวมแบ่งปันเพื่อทำให้สังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 * * * ความรักจะเป็นความรักที่งดงาม เมื่อเราต่างแสดงความรัก ด้วยการ...ทำสิ่งดีๆต่อกัน * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น