วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์9

สวัสดีครับทุกคน วันนี้ก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาให้ได้ดูกันอีกตอน ไม่ต้องเสียเวลาที่มีค่า เราดูกันเลย
application program โปรแกรมประยุกต์
apply ใช้ให้เป็นประโยชน์, นำไปใช้
approach เข้าไปใกล้,เข้าพบ
approve พิสูจน์,รับรองว่าถูก
arrange จัดเรียง
brightness ความสว่าง
Broadband สื่อกลางประเภทสายเคเบิลที่สามารถส่งข้อมูล
  ได้หลายช่องทาง / เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูง
  ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Broadcast การกระจายสัญญาณ, การแพร่ภาพ
Browse alphabetically ค้นหาตาลำดับตัวอักษร
browse การค้นหาข้อมูลหรือแฟ้มเอกสาร
compliance การยอมทำตาม
component ส่วนประกอบ
compose คำสั่งในการสร้างพิมพ์ข้อความของจดหมาย
computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์
computer simulation การจำลองเหตุการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์
detail รายละเอียด
develop พัฒนา
device เครื่องมือ; เครื่องประกอบในคอมพิวเตอร์
diagnose หาสาเหตุ, วินิจฉัยโรค
diagram ผังองค์กร, แผนภาพ
error ความผิดพลาด
estimate time เวลาโดยประมาณ
exit ออกจากโปรแกรม
expansion ส่วนขยาย, ส่วนเพิ่มเติม
expert ผู้เชี่ยวชาญ
external ภายนอก
numeric format รูปแบบตัวเลข
Numeric ที่เกี่ยวกับตัวเลข
online service การให้บริการโดยให้คำปรึกษาและ
  แก้ไขปัญหาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
online สถานะที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้
  หรือคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะเชื่อมโยงในเครือข่าย
open file แฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่าน ทำการแก้ไขและบันทึกข้อมูล
open เปิดหรือเรียกแฟ้มต่างๆมาทำการแก้ไข
Operating System (OS) โปรแกรมพื้นฐานในการจัดการกับ
  คอมพิวเตอร์ เช่น windows รุ่นต่างๆ
photograph scanning การสแกนภาพ
PIN (personal identification number) รหัสบุคคล
pixel จุดซึ่งใช้ในการสร้างภาพ
pre-installed by the manufacturer ที่ถูกติดตั้งไว้ก่อนแล้วโดยผู้ผลิต
RAM (andom access memory) หน่วยความจแบบชั่วคราวที่ใช้
  เก็บข้อมูลขณะที่คอมพิวเตอร์ทำงานอยู่
random access การเข้าถึงโดยสุ่ม
Rating การจัดอันดับคุณภาพหรือระดับความรุนแรง
README เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลมาติดมากับโปรแกรมทำให้ผู้ใช้ทราบ
  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ
Read-only อ่านอย่างเดียว(แก้ไขไม่ได้)

** ถึงแม้ว่าจะปิดเทอมกันแล้วแต่อย่าลืมอ่านหนังสือกันบ้างนะครับ **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น