วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วันวิสาขบูชา ตอน2

ในวันนี้ผมจะขอนำเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ที่ต้องใจไว้มาเล่าให้ฟังให้จบก่อน

หลักธรรมของพระพุทธองค์
พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร
        หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้เราเรียกว่า พระธรรม
ซึ่งมีอยู่อย่างมากมาก ซึ่งผมขอนำมาสรุปเป็นข้อๆ เพื่อเป็น
หลักในการประพฤติปฎิบัติ ดังนี้

* สอนให้เราพึ่งพาตัวเองให้มากและเมื่อตั้งตัวได้แล้วจึงช่วยเหลือผู้อื่น
* สอนให้เรามีสติ ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน
* สอนให้เรารู้ว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลที่เกิดจาก
    เหตุปัจจัยหรือมีสาเหตุมาก่อนหน้า ก่อนที่จะเกิดผลที่ตามมาในวันนี้
* สอนให้เรารู้ว่า สิ่งต่างๆมีเกิดมีดับ มีการตั้งอยู่เพียงชั่วคราว
    และก็มีการดับสิ้นไปเป็นธรรมะ เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ
* สอนให้เราทำความดี ไม่ทำความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องแผ่ว
* สอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยหลักทางสายกลาง
* สอนให้เรารู้ว่า คนเราเกิดมาแล้ว มีสุขก็มีทุด มีลาภก็มีเสื่อมลาภ
    มียศก็ย่อมมีการเสื่อมยศ มีคนชอบเราก็ย่อมมีคนเกียจคน
    มีคนชื่นชมเราก็ย่อมมีคนที่นิทาเรา
* สอนให้เรา ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
* สอนให้เรา รู้และเข้าใจเรื่องของความทุกข์และวิธีการดับของทุกข์

แล้วเราจะเรียนรู้พระธรรมของพระพุทธองค์ได้จากไหน ???
วิธีที่ดีวิธีหนึ่ง คือ อ่านหนังสือธรรมะต่างๆที่มีพระอาจารย์หลายๆ
ท่านได้เขียนไว้หรือมีคนเขียนเรื่องเกี่ยวธรรมะที่น่าสนใจไว้
หลายท่าน ที่ผมพอจะรู้ ได้แก่ พระพุทธทาสภิกขุ, พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตโต), หลวงพ่อจรัส ,ว.วัชรเมธี, พระมหาสมปอง, คุณดังตฤน ฯลฯ

พระสงฆ์
พระสงฆ์มีหน้าที่อะไร พระสงฆ์มีหน้าที่ 2 ด้านใหญ่คือ
หน้าที่ต่อต่อเอง คือ การทำพระนิพพานให้แจ้ง
หน้าที่ต่อสังคม คือ การสอนเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์
ให้กับฆราวาส และบุคคลทั่วไปให้มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

ผู้ชายในพุทธศาสนาต้องออกบวชหรือไม่
พระพุทธเจ้าไม่เคยออกกฎบังคับให้ใครให้ต้องเชื่อใน
สิ่งที่พระองค์ทรงสอนไว้ แต่ให้ลองนำไปปฏิบัติให้เห็นจริงก่อน
แล้วจึงเชื่อ การบวชก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยบังคับ
ใครให้ออกบวชถ้าผู้นั้นไม่ศรัทธา แต่ในประเทศไทยเราถือ
เป็นประเพณีที่ทำสืบกันมา ในด้านหนึ่งถือเป็นการทดแทน
พระคุณให้กับพ่อแม่และผู้มีพระคุณ ในอีกด้านหนึ่งถือว่าเป็น
การสืบต่อพระพุทธศาสนา และผู้ที่ออกบวชก็จะได้มีโอกาศ
เข้าไปศึกษาพระธรรม
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น