วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาษาอังกฤษ-คำศัพท์ทางศาสนา2

สำหรับวันนี้ก็จะเป็นภาค 2 ต่อจากเมื่อวาน
แต่วันนี้จะเป็น ภาษาอังกฤษ แบบภาษาบาลี-สันสกฤษ
ภาษาบาลี    Pali
ภาษาสันสกฤษ   Sanskrit

กรรม   karma (Sanskrit)
กรรม   kamma (Pali)

กวนอิม   Guan Yin
อานาปานสติ   anapanasati
     (การนั่งสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจ)
กาลามาสูตร    the Kalama Sutta
    (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของความเชื่อ – ความศรัทธา)
ความว่าง, สูญญตา  Sunyata 

เจ้าชายสิทธัตถะ Siddhartha
ชาวพุทธ   Buddhist
ต้นโพธิ์   Bodhi tree
ไตรสิกขา(ศีล – สมาธิ – ปัญญา)
     three practices (sila - samadhi - panya)

ทางสายกลาง    Madhyamā-pratipad (Sanskrit)
ทางสายกลาง    Majjhimā patipadā (Pali)
ธรรมจักร    Dharmachakra
       (สัญลักษณ์ของพุทธศาสนา)
ธรรมะ, พระธรรม    Dharma
ธรรมะของพระพุทธเจ้า   Buddha's Dharma
นะโม   Namo
ปฎิจจสมุปบาท    pratitya-samutpada
     (กระบวนการจิตของการเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์)

ปาฏิโมกข์     Patimokkha
    (ศีลของพระภิกษุ 227 ข้อและ ศีลของพระภิกษุณี 311 ข้อ)
พระโคตมหรือพระโคดม    Gautama Buddha
     (พระนามของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
พระเจ้าสุทโธทนะ King Shuddhodhana
    (พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ)

พระไตรปิฎก Tripitaka
พระไตรปิฎก-พระวินัยปิฎก  Vinaya Pitaka
     (พระวินัย ได้แก่ประมวลระเบียบข้อบังคับของ
      บรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ)

พระไตรปิฎก-พระสุตตันตปิฎก Sutra Pitaka

       (พระสูตร ได้แก่ประมวลพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้า
       ทรงแสดงยังที่ต่างๆ ให้เหมาะกับบุคคล สถานที่
       และเหตุการณ์ มีเรื่องราวประกอบ)
พระไตรปิฎก- พระอภิธรรมปิฎก  Abhidhamma Pitaka
        (พระอภิธรรม ได้แก่ประมวลคำสอนที่เป็นหลักวิชาการล้วนๆ)
พระธรรม     Dhamma (Pali)
พระธรรม     Dharma (Sanskrit)

พระนางประชาบดีโคตมี    Maha Pajapati Gotami
      (ผู้ที่เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ)
พระนางยโสธรา      Yashodhara
      (พิมพา พระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ)
พระนางสิริมหามายา Queen Mayadevi
       (พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ)

พระนิพพาน   Nibbana (Pali)
พระนิพพาน   Nirvana (Sanskrit)
พระพุทธศาสนาแบบธิเบต   Tibetan Buddhism
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท   Theravada Buddhism
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน   Mahayana Buddhism
พระพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน    Hinayana Buddhism

พระภิกขุ    bhikkhu
พระภิกขุณี    Bhikkhuni
พระภิกษุ    bhikshu
พระภิกษุณี    bhikshuni

พระวินัย    Vinaya
พระศรีศากยมุนี     Buddha Shakyamuni
        (พระนามของพระพุทธเจ้า)

พระสงฆ์    Sangha
พระสาลีบุตร    Shariputra
       (พระอัครสาวกเบื้องขวา)
พระสูตร sutra (Sanskrit) ,
พระสูตร  sutta (Pali)

พระอรหันต์    arahant, arhat
พระอวโลกิเตศวร   Avalokiteshvara
โพธิ(ปัญญาความรู้แจ้ง)    bodhi
ลุมพีนี (ที่ประสูติ) Lumbini
ศากยะ (ชื่อตระกูลของเจ้าชายสิทธัตถะ) Sakya

ศาสนาพุทธ Buddhism
ศีล sila
สิทธัตถะ (ผู้ปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น) Siddhartha
อนัตตา , ความไม่มีตัวตน anatta
อริยมรรค ariya-mak

อริยสัจ 4    Four Noble Truths
อริยสัจ 4 – ทุกข์(การมีอยู่ของทุกข์)   Dukkha
อริยสัจ 4 – นิโรธ(ความดับทุกข์)   Nirodha
อริยสัจ 4 – มรรค(หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์)   Magga
อริยสัจ 4 – สมุทัย(เหตุแห่งทุกข์)   Samudaya

อวิชชา avidya
อุบาสก Upasaka

2 ความคิดเห็น:

 1. ดี ได้ความรู้เพิ่มเติมและได้รู้คำศัพท์ใหม่ที่ไม่เคยรู้ โลกกว้างขึ้น


  นาง ปวีณา เอกวงษา ม.ต้น 51
  ศรช.วัดบางประทุนนอก
  วันที่ 12 มิ.ย.54
  เวลา 14.50 น.

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 เวลา 20:39

  ขอบคุณความรู้ดีๆ แบบนี้ แล้วจะติดตามต่อไป^^

  ตอบลบ