วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ทดสอบภาษาอังกฤษกัน ตอนที่1

ลองมาทดสอบภาษาอังกฤษกันครับ เหมาะมากสำหรับน้องๆ ที่เรียนหัวข้อ Present Simple Tense
โดยอ่านประโยคแล้วสังเกต คำกริยาในประโยคว่าถูกหรือผิด ถ้าผิดควรเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไร ไม่มีตัวเลือกให้นะครับ
เตือนเต้นดี....
1. He are an old man.
2. She is in the room.
3. We lives with me.
4. They plays football after school.
5. Sugar am sweet.

6. I are Thai.
7. You am Korean.
8. Jim often reads a book.
9. He goes to school every day.
10. I eats rice.

11. The boy sleeps in his room.
12. That water are hot.
13. Tim usually listen to music.
14. We goes to the zoo.
15 Suda teaches Maths.

16. Bee studys Thai on Tuesday.
17. Lily likes singing.
18. Kate has a white cat.
19. Darin and I has 3 pens.
20. Nana live in this house.

21. Maya does her homework.
22. It is not a ring.
23. You am not a nurse.
24. I don't understand.
25. They is pencils.

26. Rose can swims.
27. Bell doesn't drink milk.
28. He drinks tea.
29. I are a singer.
30. We have dinner at 18.30.

** เฉลย **
1 is   2 ถูกแล้ว   3 live   4 play  5 is
6 am  7 are    8 ถูกแล้ว  9 ถูกแล้ว  10 eat
11 ถูกแล้ว   12 is   13 listens  14 go  15 ถูกแล้ว
16 studies   17 ถูกแล้ว   18 ถูกแล้ว  19 have    20 lives
21 ถูกแล้ว   22 ถูกแล้ว  23 are   24 ถูกแล้ว   25 are
26 swim   27 ถูกแล้ว   28 ถูกแล้ว  29 am    30 ถูกแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น