วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รวบรวมคำศัพท์การหัวข้อการสอบ

รวบรวมคำศัพท์จากหัวข้อในการสอบ ของนักเรียนระดับประถม ภาคภาษาอังกฤษ
Second term final examination การสอบปลายภาคที่2

English
Cause and effect เหตุและผล
Compare and contrast การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
Editing a paragraph for mistakes in grammar การแก้ไขย่อหน้าที่มีข้อผิดพลาดตามหลักไวยกรณ์
Future with Will and Going to การใช้ will กับ Going to ประโยคอนาคต
Key vocabulary คำศัพท์สำคัญที่ควรรู้
More than, Less than and fewer than การใช้คำว่ามากกว่า, น้อยกว่า
Second conditional การใช้ if ในรูปแบบที่ 2
Useful phrases วลีที่มีประโยชน์

Mathematics คณิตศาสตร์
3 sided figures รูปทรงที่มี 3 ด้าน
4 sided figures รูปทรงที่มี 4 ด้าน
Addition with and without decimals การบวกทศนิยมและที่ไม่มีทศนิยม
angles มุม
Area  and perimeter  พื้นที่และเส้นรอบรูป
Comparing การเปรียบเทียบ
Line graghs กราฟเส้นตรง
Measurement การวัด
Missing number ตัวเลขที่หายไป
Number knowledge ความรู้เกี่ยวกับจำนวน
Order of operation ลำดับการคำนวณ
Ordering การเรียงลำดับ
Parallel lines เส้นขนาน
Percentage เปอร์เซ็นต์
Perpendicular lines เส้นตั้งฉาก
Place values ค่าประจำหลัก
probability  ความน่าจะเป็น
Reflection การสะท้อน
Rounding การปัดเศษ
Time เวลา
Transformation การแปลงทางเรขาคณิต
Translation เลื่อน
Using a protractorการใช้ไม้บรรทัดวัดมุม
Using mathematical vocabulary fraction การใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเศษส่วน
Whole number จำนวนเต็มบวก
Word based problem solving การแก้โจทย์ปัญหา


Social studies สังคมศึกษา
Malaysia (Whole chapter) มาเลเซีย (ทั้งบท)
Equator เส้นศูนย์สูตร
History of Thailand ประวัติศาสตร์ของไทย
Location ที่ตั้ง
Rotation of the earth การหมุนรอบต้วเองของโลก

Health Education สุขศึกษา
A healthy growth การเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพดี
Burns แผลไฟไหม้
Calcium rice food อาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม
Fire hazards at home อันตรายจากไฟภายในบ้าน
First aid kit กล่องปฐมพยาบาล
First aid การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Food for strong bones อาหารที่ทำให้กระดูกแข็งแรง
Growing up การเจริญเติบโต
Having energy to grow การทานอาหารให้ร่างกายเจริญเติบโต
How diseases are transferred โรคต่างๆติดต่อไปได้อย่างไร
Keeping air clean การทำให้อากาศสะอาด
Minor cuts รอยบาดเล็กน้อย
Plan a well-balanced diet วางแผนการการควมคุบอาหารให้สมดุล
Rules of the pool กฎระเบียบในการใช้สระน้ำ
The amount of calcium in different types of food ปริมาณของแคลเซียมในอาหารชนิดต่างๆ
The human skeleton โครงกระดูกของมนุษย์
Transmissible diseases โรคติดต่อ
Understanding how calcium helps the body or promotes growth การทำความเข้าใจว่าแคลเซียมช่วยร่างกายหรือสนับสนุนการเจริญเติบโตได้อย่างไร
Water safely การเล่นน้ำอย่างปลอดภัย

Computer
Multimedia files in the presentation แฟ้มงานสื่อผสมในการนำเสนองาน
Use of presentation software การใช้โปรแกรมในการนำเสนองาน

Science basic วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
Forces แรง
Energy and light แสงและพลังงาน
Simple machines เครื่องกลอย่างง่าย
The sky and beyond ท้องฟ้าและสิ่งที่อยู่ไกลออกไป
Living things need air สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น