วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์11

วันนี้ขอนำคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาให้ดูกันอีกตอนครับ
attached file แฟ้มงานที่ถูกแนบไปกับจดหมาย
attacker ผู้โจมตี
attest ทำให้ชัดเจน, พิสูจน์ว่าจริง
audit ตรวจสอบ
basic function ฟั่งก์ชั่นใช้งานพื้นฐาน
busy ยุ่ง
button ปุ่ม
Buzzword คำหรือวลีที่นิยมมากกัน, คำศัพท์เฉพาะ
Byline บรรทัดแรกหรือสุดท้ายในหนังสือพิมพ์/นิตยสารที่ลงชื่อผู้เขียน

content management การจัดการสารบัญเนื้อหา
contract สัญญา
contrast ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
contributor ผู้เผยแพร่, ผู้เขียนงาน, ผู้จัดจำหน่าย
discuss สนทนา,โต้ตอบ
disk management software โปรแกรมการจัดการเกี่ยวกับดิสก์
display การแสดงข้อมูลหรือภาพออกมาทางจอภาพ
distribution การแจกจ่าย

first in, first out การประมวลผลอย่างหนึ่งมีลัษณะคือ เข้าก่อนก็ออกมาก่อน
fit พอดี
flow chart แผนผังงแสดงขั้นตอนของการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการเขียนหรือออกแบบระบบ
folder ห้องหรือแฟ้มสำหรับเก็บเอกสารต่างๆ
home page เว็บเพจแรกที่ปรากฏหลังจากเริ่มใช้ web browser มักเป็นเว็บไซด์ที่เราชอบเข้าไปเยี่ยมชน
home user ผู้ใช้ตามบ้าน, คนทั่วไป
home หน้าแรก, ต้นบรรทัด
horizontal positioning ตำแหน่งในแนวนอน

install ลงโปรแกรม, ติดตั้งโปรแกรมม
installation การติดตั้งโปรแกรม
installed by the user ถูกติดตั้งงโดยผู้ใช้
installer ตัวติดตั้งโปรแกรม
link เชื่อมโยง, ต่อเชื่อม, การนำมาเชื่อโยงเข้าด้วยกัน
linked object วัตถุเชื่อมโยง
live ถ่ายทดสอด
load ดึงข้อมูล, แฟ้มงานจากเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่ง

message ข้อความหรือข่าวสาร
method วิธีการ
micro จุล, เล็กมากๆ
microprocessor หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (central processing unit)
   เป็นวงจรรวมกันอยู่ในชิพเพียงอันเดียว เป็นเสมือนหัวใจของคอมพิวเตอร์
optical mouse เมาท์แบบใช้แสง
option ตัวเลือก, ทางเลือก
order สั่ง, เรียงลำดับ
Out of Office เป็นคำสั่งเพื่อบอกว่า เราไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน เมื่อได้รับจดหมายจะได้รับตอบกลับแบบอัตโนมัติ

previous version รุ่นก่อนหน้า
primacy ความเป็นอันดับหนึ่ง, ความเป็นเลิศ
Print คำสั่งในการส่งข้อมูลไปสู่เครื่องพิมพ์
printer เครื่องพิมพ์
recommendation การแนะนำ, การแนะนำให้เลือกใช้
record การบันทึกข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลหรือระเบียนหนึ่งๆในโครงสร้างของข้อมูล
recover กลับไปสู่สถานะที่มั่นคงอีก หลังจากที่เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้นแล้ว
recycle bin, trash can, or wastebasket ถังขยะ

scroll bar แถบเลื่อนจอภาพจะอยู่ด้วยขวาหรือด้านล่าง
search การค้นหาแฟ้มเอกสารที่ต้องการ
select เลือก
Selectable ที่สามารถเลือกได้
Taskbar แถบที่อยู่ด้านล่างของ desktop ทำให้ทราบว่าเราเปิดโปรแกรมอะไรอยู่บ้าง
TB (terabyte) เป็นหน่วยที่ใช้วัดความจุของข้อมูล 1 terabyte มีค่าเท่ากับ 1,099,511,627,776 ไบต์
Telecommunication การสื่อสาร, โทรคมนาคม
teleconference การประชุมทางไกล

unit  หน่วย
up arrow button  ปุ่มลูกศรชี้ขึ้น
update  ปรับปรุงระบบหรือโปรแกรมต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
upgrade  การปรับปรุงเครื่องให้ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หรือลงโปรแกรมใหม่
version  รุ่น

vertical positioning ตำแหน่งตามแนวตั้ง
videoconference การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงผ่านกล้องโทรทัศน์
view มุมมองจำนวนครั้งที่เข้ามาดู
* * * * *

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2555 02:47

  Hi there, just wanted to say, I enjoyed this blog post.
  It was funny. Keep on posting!
  Everywhere accross the planet, Internet users seek out ways to keep
  private towards Internet websites people take a look
  at. The same customers are already in search of solutions to access common
  Websites which are clogged coming from entire multiple end users.
  Many Internet users possess used a strong anonymizer or perhaps
  Net proxies providers to secret or even obtain on the web Tv
  set, Xbox Reside, Hulu, along with other key articles web pages from around the world.


  The widely used European anonymizer service provider HideME.
  ru provides ultimately developed a good Language Website with regard to
  their solutions named InCloak.com. “Our products and services allow for customers to
  change its true IP address to your supplied nameless
  IP enabling these phones surf the net easily with out leaving a history as
  well as achieve 100-percent having access to in the past hindered Internet websites,” reported an InCloak.
  com specialist.

  The InCloak.internet anonymizer enables the user to line a host land connected with beginning, decide on almost any accessible Ip, filtration system malevolent pieces of software, minimize ads as well as add
  beloved and they often been to Web sites towards program’s alexa tool.
  Although the anonymizer works for a special picked out method, the
  particular vendor is designed with a electronic Personal Circle (VPN) known as OpenVPN.
  The particular VPN buyer program offers optimum anonymity and also to protect all
  uses of which make use of the Internet with the subscriber’s computer system.
  “The primary VPN edge over just about any proxies as well as
  anonymizer could be the technique it includes privacy in addition to to protect the whole pc instantly,”
  explained the practitioner.

  InCloak.web gives Website gear like Net proxy, proxy list, Checker and even more at as few as $0.
  '04 per day as well as VPN obtain as few as $0.Eleven on a daily basis with one-year dues. Added options involve everyday, regular and two-year dues. The particular high grade entry system offers 100 % accessibility anonymizer (in addition to VPN, in case the computer code is purchased on this solution) without standards in employ. A number of additional features can also be involved.
  Feel free to visit my website Daily fresh Proxies

  ตอบลบ