วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์10

ช่วงนี้เป็นวันสงกรานต์ ขอให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างระมัดระวัง
เล่นน้ำกันอย่างมีมารยาท ให้สมกับเป็นประเพณีที่ดีงามของ
เราคนไทยนะครับ....และที่สำคัญเมาไม่ขับ...ขับตามกฎจราจร
...ไม่คึกคะนองขี่มอเตอร์ไซด์

วันนี้ผมว่างเลย หาอะไรให้ทุกคนได้ดูกันเล่นๆ เป็นคำศัพท์
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หวังว่าทุกคนยังไม่เบื่อกันนะครับ
อีก 2-3 ตอน ผมก็คิดว่าน่าจะจบ เรื่องนี้แล้ว
arrow key แป้นคีย์ที่มีรูปลูกศรใช้ควบคุมเคอร์เซอร์ ช่วยกันดู
หน่อยก็แล้วกันครับ


ascending sort การเรียงลำดับแบบน้อยไปมากหรือตามลำดับตัวอักษร
asterisk เครื่องหมายดอกจัน ( * )
at any stage ในทุกขั้นตอน
at the same time ในขณะเดียวกัน
bug ข้อบกพร่องทำให้เครื่องทำงานผิดพลาด
built-in ติดตั้งไว้ภายใน
bullets สัญลักษณ์พิเศษหน้าข้อความ
burn-in การให้เครื่องหรืออุปกรณ์ได้ลองทำงานอย่างเต็มกำลัง
  ในการใช้งานครั้งแรกๆ
bus ช่องทางส่งสัญญาณข้อมูลในเครื่อง

computer virus ไวรัสในคอมพิวเตอร์
conflict ขัดแย้ง, ขัดข้อง
connect ติดต่อ
consumer privacy ความลับหรือความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
contact e-mail อีเมล์ของคุณที่ให้เราติดต่อไป
dialog box กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มีคำถามเพื่อให้ผู้ใช้ตอบ
   หรือกรอกข้อความเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำตาม
digit ตัวเลขโดดในระบบจำนวน เช่น ระบบเลขฐาน 10 จะตัวเลข
   (digit) อยู่ 10 ตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9
digital data transmission การถ่ายทอดข้อมูลแบบดิจิตอล
digital การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข
digitize แปลงให้เป็นดิจิตอล คือการเปลี่ยนสัญญาณให้เป็น
  ระบบ binary คือ เลข 0 และ 1

filter out กรองออกไป
filter ตัวคัดกรอง
final สุดท้าย
finally ในที่สุด
find ค้นหาข้อมูลหรือคำ
Real-time Protection การป้องกันจริงแบบทันทีทันใด
real-time ตามเวลาจริง, ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น
reboot เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ปิดสวิตช์
recipient ผู้รับ
recommend แนะนำให้เลือก

satellite ดาวเทียม
save as บันทึกข้อมูลโดยสามารถตั้งชื่อเอกสารใหม่
save บันทึกข้อมูล
Screen Saver เป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงบนจอภาพเมื่อจอภาพ
   อยู่นิ่งไประยะหนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาจอภาพไว้
Screen ในจอภาพของคอมพิวเตอร์
tab ระยะของย่อหน้าหรือระยะห่างของข้อความ
table ตาราง
target system ระบบที่เป็นเป้าหมาย
target เป้าหมาย
task งาน

undelete การเรียกข้อมูลหรือแฟ้มเอกสารที่ลบทิ้งไปกลับคืนมา
undeleting การกู้แฟ้มเอกสารที่ลบทิ้งไป
under extreme conditions อยู่ภายใต้สภาพที่ร้ายแรงที่สุด
underline การขีดเส้นใต้ให้ตัวอักษร
undo ถอยกลับ,ย้อนหลัง
variable ค่าตัวแปรในการเขียนโปรแกรม
vendor ผู้ค้า, ผู้ขาย
verification การยันยืนความถูกต้อง, การตรวจสอบความถูกต้อง
verify ยืนยันความถูกต้อง
versatile ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง

warm-up อุ่นเครื่อง
webmaster คือ โปรแกรมเมอร์ที่ออกแบบการออกแบบ การพัฒนา การดูแลเว็บไซต์
widespread แพร่หลายออกไป
wireless LAN เครือข่ายไร้สาย
wizard ตัวช่วยในการทำงานหรือขั้นตอนบ้างอย่างที่กำหนดไว้ให้ผู้เพื่อให้ทำงานอย่างขึ้น
worm ไวรัสตัวหนอนหรือโปรแกรมชนิดหนึ่งซึ่งแพร่ตัวเองเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ไปในหน่วยความจำแล้วสำเนาตัวเองอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายและทำลายเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
zone โซน, เขต
zoom in ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น
zoom out ย่อภาพให้เล็กลง
zoom ปรับภาพ
**** สวัสดีวันใหม่ของไทยครับ ****

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น