วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์คณิตศาสตร์6

เนื่องจากวันนี้ผมเวลาว่างอยู่นิดหน่อย...เลยเอาคำศัพท์
พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกันอีกตอน..
เชื่อชมได้ตามอัธยาศัยเลยครับ...
ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ possible outcomes
ผลลัพธ์ที่เป็นไปไม่ได้ impossible outcomes
ผลหาร quotient
พจน์คงที่ constant term
พจน์ที่เหมือนกัน like terms
พหุนาม polynomial
พันล้าน billion
พาราโบลา parabola
พีชคณิต algebra
พื้นที่ area
ฟังก์ชั่น function
ฟังก์ชั่นขั้นบันได step function
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ trigonometric function
ฟาห์เรนไฮต์ Fahrenheit
ฟุต(ใช้เป็นหน่วยวัด) foot
ภาคตัดกรวย conic sections
มองหารูปแบบ look for a pattern
มัธยฐาน median
มากกว่า greater than
มากกว่า more than
มากกว่า most
มากกว่าศูนย์ above zero
มาตราส่วน scale
มิติ dimensions
มิลลิเมตร milliliter (mL)
มีขนาดเท่ากัน same size
มีรูปร่างเหมือนกัน same shape
มุม corner
มุมเงย angle of elevation
มุมแหลม acute angle
มุมก้ม angle of depression
มุมกลับ reflex angle
มุมฉาก right angle
มุมตรง straight angle
มุมตรงข้าม opposite angle
มุมที่สมนัยกัน corresponding angles
มุมประกอบ compound angle
มุมประชิด 2 มุมที่รวมเป็น 1 มุมฉาก complementary angle
มุมประชิด 2 มุมที่รวมเป็น 2 มุมฉาก supplementary angle

*** แล้วพบกันในตอนหน้าครับ ***

2 ความคิดเห็น: