วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์คอมพิวเตอร์7

วันนี้ก็ขอนำเอาคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาให้ดูกันอีกตอนนะครับ...หวังว่าทุกท่านคงยังไม่เบื่อนะครับ

Index  สารบัญ, เครื่องชี้, นิ้วชี้

Indexed file  แฟ้มดรรชนี เป็นแฟ้มพิเศษที่ใช้บอกตำแหน่ง
   ที่อยู่ของระเบียนต่างๆ ในแฟ้มฐานข้อมูล (database file)
   ซึ่งช่วยให้การหาข้อมูลจะทำได้รวดเร็ว
indicate  ชี้ทาง, บ่งบอก, ระบุ
infect  ติดเชื้อโรค, ติดไวรัส
information technology เทคโนโลยีสารสนเทศ
LCD (Liquid crystal display)  จอภาพแบบผลึกเหลว
leading  ระยะห่างระหว่างบรรทัด
legitimate  ที่ถูกกฎหมาย
Line Spacing  ระยะห่างระหว่างบรรทัด
line  เส้น เช่น สายโทรศัพท์, สายไฟฟ้า หรือ สายสัญญาณ

mass communication  การสื่อสารมวลชน
master  หัวหน้า, ผู้นำ, ต้นฉบับ
maximum  สูงสุด
mechanic  ช่างเครื่อง
medium  ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, จุดกึ่งกลาง
next  ถัดไป,ต่อไป
noise  เสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน
non commercial use  การใช้งานที่ไม่ไปเป็นเพื่อการค้า
non-hazardous materials  วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย
normal  ปกติ

object  วัตถุ
obtain  ได้รับ
off-line  สถานะที่อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สามารถสื่อสารกับ
   คอมพิวเตอร์ได้หรือคอมพิวเตอร์ไม่อยู่ในสถานะ
   เชื่อมโยงในเครือข่าย
one-and-a-half times  1 ใน 4 เท่า
on-line auctions  การประมูลผ่านระบบ
palette  เป็นหน้าต่างเล็กๆที่รวบรวมเครื่องมือในการวาดภาพ
   เช่น ลักษณะพู่กัน, สี, ลักษณะของเส้น
paper feed  ลักษระการป้อนกระดาษเข้าสู่เครื่องพิมพ์
paragraph  ย่อหน้าหรือคำสั่งในการจัดรูปแบบของย่อหน้า
partner  หุ้นส่วน, เพื่อนร่วมทำธุรกิจ
password  รหัสเฉพาะหรือรหัสผ่าน
query  สอบถาม, ข้อคำถาม

quit  ออก, เลิกใช้

** *** **

1 ความคิดเห็น: