วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมาย-01

วันนี้ผมเอาคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายมาให้อ่านกันครับ
ศัพท์ทางกฎหมาย    (LEGAL TERMS)
การกระทำ  doings
กรม  department
กอง  division
การสืบสวน  investigation
การสอบสวน   inquiry
การดำเนินการ   proceedings
การต่อสู้  fight
การพิจารณา   trial
กฏหมายลักษณะอาญา   penal code
การป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย   a lawful defence
กฏหมายแพ่ง  civil law
กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม   in any case
การหลอกหลวง   deception
การขัดขวาง   obstruction
การพยายามกระทำความผิด   attempt

ข้อคัดค้าน   plea
ข้ออ้าง   allegation
ข้อหา   claim, charge
ข้อต่อสู้  defences
ข้อสันนิษฐาน   presumption
ข้อต่อกฏหมาย   contrary to law
ขาดอายุความ   to be precluded  by prescripton
ข้อบกพร่อง   defect
ของกลาง   exhibit
ของแข็ง   hard substance
ขู่เข็ญ   to threaten

ค้น   search
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   Offences against Property
ความผิดเกี่ยวกับเพศ   Offences relating to Sexuality
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร    Offences relating to Documents
ความผิดต่อชีวิต   Offences against Life
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน   Offences against Offcials
ความผิดต่อร่างกาย   Offences against Body
ความผิดต่อเสรีภาพ   Offences against Liberty
ความผิดฐานกรรโชก   Offences of Extortion
ความผิดฐานชิงทรัพย์   Offences of Robbery
ความผิดฐานฉ้อโกง   Offences of Cheating Fraud
ความผิดฐานปล้นทรัพย์   Offences of Gang-Robbery
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์   Offences of Blackmail
ความผิดฐานลักทรัพย์   Offences of Theft
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์   Offences of Snatching
ความผิดฐานยักยอก   Offences of Criminal Misappropristion
ความผิดลหุโทษ   a petty Offence
ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท   an Offence committed by negligence
ความผิดอันยอมความได้   compoundable offences
คัดค้าน   to raise objections to
คดีอาญา  criminal prosecution
ความตกใจ   fright

งดการสอบสวน   to stay the inquiry
เงื่อนไข   terms

เจ้าหนี้   creditor
จำเลย   accused, defendant
โจทก์   prosecutor, plaintiff
เจ้าหน้าที่   authority
เจตนา   intentionally, with the intent to

เซ็คขีดคร่อม  crossed cheque

ใช้กำลังประทุษร้าย   to do an act of violence

เชื่อโดยสุจริต  to believe in good faith
ชักหรือแสดงอาวุธ   to draw or show up arms

ด้วยตนเอง   in person
ด้วยสำคัญผิด   by mistake
ดำเนินการแทน   to act on one's behalf
ด้วยความระมัดระวังอันสมควร   with reasonable care

1 ความคิดเห็น:

 1. Did you hear there's a 12 word phrase you can speak to your man... that will induce deep emotions of love and impulsive attractiveness to you deep inside his chest?

  That's because deep inside these 12 words is a "secret signal" that triggers a man's impulse to love, look after and protect you with his entire heart...

  ===> 12 Words Will Fuel A Man's Love Instinct

  This impulse is so built-in to a man's genetics that it will make him try better than before to make your relationship the best part of both of your lives.

  As a matter of fact, fueling this all-powerful impulse is absolutely essential to having the best ever relationship with your man that the second you send your man one of the "Secret Signals"...

  ...You'll soon find him expose his mind and heart for you in such a way he never expressed before and he will recognize you as the only woman in the galaxy who has ever truly interested him.

  ตอบลบ