วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การดูดีกรีของพหุนาม

อยากทราบว่าดีกรีของเอกนามและพหูนามดูจากตรงไหนค่ะ   ด.ญ.จิราภรณ์ เอมิลี จูเลียส

ในกรณีที่เป็น เอกนาม
  3x เป็นเอกนามดีกรี 1 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 3
  x2 เป็นเอกนามดีกรี 2 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 1
  -x3 เป็นเอกนามดีกรี 3 มีสัมประสิทธิ์ เป็น -1
  4xy2 เป็นเอกนามดีกรี  1+2 = 3  และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น 4
  5mn เป็นเอกนามดีกรี 1+1 = 2 และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น 5
  -3a2b3 เป็นเอกนามดีกรี 2+3 = 5และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น -3
 -2x2yz4 เป็นเอกนามดีกรี 2+1+4 = 7และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น -2

ข้อควรจำ   5 เป็นเอกนามดีกรี 0  เพราะว่าสมารถเราเขียน 5 = 5x0 ได้

ในกรณีที่เป็น พหุนาม
  3x2 -2x เป็นพหุนามดีกรี 2  มีสัมประสิทธิ์ เป็น 3
  4x+x3y เป็นพหุนามดีกรี 3+1 = 4 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 1
  x2 +x4 - x3 เป็นพหุนามดีกรี 4 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 1
  3x4 -2y5 เป็นพหุนามดีกรี 4 ตามกำลังของตัวแปร x และ มีสัมประสิทธิ์ เป็น 3
     หรือ  เป็นพหุนามดีกรี 5 ตามกำลังของตัวแปร y และ มีสัมประสิทธิ์เป็น -2
  4xy5 -x3y เป็นพหุนามดีกรี 1+5 = 6 มีสัมประสิทธิ์ เป็น 4

คำศัพท์เกี่ยวการสมัครงาน

นี้เป็นคำศัพท์ที่ผมรวบรวมมาจากใบปลิวลงประกาศรับสมัครงาน ที่ผมเก็บไว้นานมากจนผมลืมไปแล้ว แต่บังเอิญไปเจอตอนที่จัดห้อง มีทั้งคำศัพท์ วลีและประโยค ที่คิดว่าน่าสนใจ เลยเอามาแบ่งให้อ่านกันครับ
2 years working experience มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
able to work in upcountry sometimes สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
accountant นักบัญชี
accounting การบัญชี
actuarial นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
administrative support staff พนังงานธุรการ
analysis การวิเคราะห์
at Booth no.12 Zone B ที่ซุ่ม เลขที่ 12 โซน B
at least 4 years in training field มีประสบการณ์ 4 ปีในการฝึกอบรม
Bachelor's Degree in any fields ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
Bachelor's Degree or higher in Computer Science ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาคอมพิวเตอร์

background ภูมหลัง
baking industry ธุรกิจทางการเงิน
banking industry สถาบันการเงิน
basic PC พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
basic understanding of bussiness มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
business administration การบริหารธุรกิจ
candidate ผู้สมัคร
career growth opportunities โอกาสดีในการเจริญก้าวหน้าในการทำงาน
claims assessor เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน
compliance officer ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล
corporate สถาบัน, องค์กร
customer service officer เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
customer service บริการลูกค้า

direct sales marketing manager ผู้จัดการขายตรงทางโทรศัพท์
direct sales การขายตรง
due to เนื่องด้วย, เนื่องจาก
during 09.30 - 16.00 hours ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00
energetic and committed to work ความกระตือรือร้นในการทำงาน
experience in life insurance industry is an advantage
   มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
female or male age between 24-30 years old ชายหรือหญิงอายุ 24-30 ปี
finance การเงิน
financial institution สถาบันการเงิน
financial service consultant เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
financial services company บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน
good at team working ทำงานเป็นทีมได้ดี
good command of written and spoken English เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
good computer literacy สามรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
good interpersonal skills ทักษะในการนำเสนอ
good understanding of business มีความเข้าใจดีในด้านธุรกิจ
HR professionals บุคลากรด้านการบริหารบุคคล, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบุคคล
in the region ในภูมิภาค
insurance life system ระบบการประกันชีวิต

internal auditor ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน
IT related position ตำแหน่งงานด้าน IT
Knowledge of .... สามารถใช้....ได้
legal specialist ผู้เชียวชาญด้านกฎหมาย
life insurance การประกันชีวิต
life operation in 10 Asian countries including Thailand มีสาขาใน 10 ประเทศในอาเซียน รวมถึงประเทศไทย
mandatory บังคับ, จำเป็นที่
marketing communication specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด
marketing intelligence specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
master's degree ปริญญาโท
medical technology เทคนิคการแพทย์
nursing พยาบาลศาสตร์

other positions ตำแหน่งงานอื่นๆ
pleasant personality บุคลิกภาพดี
Proficiency in ....  มีความชำนาญในด้าน....
public company Limited บริษัทจำกัดมหาชน
public relations specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
QC (quality control) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
qualification คุณสมบัติที่ต้องการ
Qualifications for all position คุณสมบัติทั่วไปของทุกตำแน่ง
rapid expansion การขยายตัวอย่างรวดเร็ว
related fields สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
relation skills ทักษะที่เกี่ยวข้อง
remuneration ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง
sales development executive เจ้านายที่พนักงานขาย

service mined มีห้วใจในการให้บริการ
strong understanding of business มีความรู้ความเข้าใจในทางธุรกิจเป็นอย่างดี
subsidiary บริษัทในเครือ
success ความสำเร็จ
tel. no. 0 2222 3000 ext 0122  เบอร์โทรศัพท์0 2222 3000 0 2222 3000 ต่อ 1022
telemarketing การขายทางโทรศัพท์
telesales representative พนักงานขายทางโทรศัพท์
telesales team leader หัวหน้าทีมขายทางโทรศัพท์
Thai nationality สัญชาติไทย
the following positions ตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
the largest financial services company บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ใหญที่สุด
training executive วิทยากรฝึกอบรม
training manager ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
typing skills ทักษะการพิมพ์งาน
underwriter เจ้าหน้าที่รับประกันชีวิต
vocational or Bachelor's Degree จบระดับ ปวช. และปริญญาตรีทุกสาขา

All resumes will be treated strictly confidential.
  จดหมายประวัติการทำงานและเอกการต่างๆที่ถูกเก็บเป็นความลับ
For more information, please contact our Human Resources Department.
   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Interested person are invited to apply in person
  บุคคลที่เป็นที่สนใจ(จากทางบริษัท)จะถูกเรียกไปสมัครงาน ด้วยตัวเองอีกครั้ง
Please bring along your update resume, photograph and transcripts.
  โปรดนำจดหมายประวัติการทำงาน รูปถ่าย และใบแสดงผลการเรียนที่เป็นฉบับล่าสุดมาด้วย

ขอบคุณที่ติดตามครับ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คำศัพท์ที่มีคำว่า..เรื่อง

วันนี้เอาคำศัพท์ที่มีคำว่า....เรื่องมาฝากอ่านกันครับ มีเรื่องอะไรบ้างมาดูกัน


 1. เรื่อง, ตอน chapter, section, episode 
 2. เรื่องเก่าแก่ old story 
 3. เรื่องโกหก, นิทานเทพนิยาย  fairy tale 
 4. เรื่องขบขัน comic story, funny story /amusing story 
 5. เรื่องขบขัน joke, comical story, humorous story
 6. เรื่องของคุณ  suit your self 
 7. เรื่องของผม  suit my self 
 8. เรื่องขำ standing joke 
 9. เรื่องขี้ผง  trivial matter, trifle, trivialities 
 10. เรื่องคอขาดบาดตาย  matter of life and death 
 11. เรื่องง่าย ๆ (แสลง)  duck soup 
 12. เรื่องง่ายๆ, เรื่องกล้วยๆ piece of cake  
 13. เรื่องฉุกเฉิน emergency, necessity, scrape, predicament
 14. เรื่องชู้สาว  amour, liaison, love affair, romance 
 15. เรื่องซุบซิบ, การนินทา gossip
 16. เรื่องด่วน  urgency
 17. เรื่องเดิมๆ same old story 
 18. เรื่องตลกยาวที่มีบทจบแบบหักมุม shaggy-dog story 
 19. เรื่องที่จินตนาการขึ้น figment, fabrication, illusion  
 20. เรื่องที่ได้ยินมาจากคนอื่น , คำบอกเล่า hearsay
 21. เรื่องที่ถกเถียงกันได้ matter of opinion 
 22. เรื่องที่ทุกคนพูดถึง  talk of the town 
 23. เรื่องที่เป็นปัญหา problem, trouble, quarrel, matter 
 24. เรื่องที่ไม่ชอบมาพากล monkey business 
 25. เรื่องบังเอิญ contingency, incident  
 26. เรื่องบันเทิง entertainment 
 27. เรื่องเบาสมอง light matter, relaxed matter 
 28. เรื่องประจำวัน, เรื่องปกติ, เรื่องทั่วไป  all in a day's work  
 29. เรื่องผี ghost story
 30. เรื่องเพ้อฝัน pipe-dream 
 31. เรื่องย่อ summary, abridgment, outline 
 32. เรื่องร้ายแรง no joke 
 33. เรื่องร้ายแรง no laughing matter 
 34. เรื่องราว anecdote, story/ tale
 35. เรื่องราว case,  matter 
 36. เรื่องราว story, tale 
 37. เรื่องราวที่ค่อนข้างดี  better
 38. เรื่องราวที่ต้องมาก่อน antecedence
 39. เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น cliffhanger
 40. เรื่องไร้สาระ crock,  nonsense 
 41. เรื่องไร้สาระ nonsense, foolishness
 42. เรื่องลึกลับ mystery story,  mysterious story 
 43. เรื่องเล่า  story, narration, narrative 
 44. เรื่องสกปรก, เรื่องซุบซิบนินทา dirt, gossip, rumor 
 45. เรื่องส่วนตัว private matter
 46. เรื่องสั้น short story
 47. เรื่องเหลวไหล fudge
 48. เรื่องเหลวไหล nonsense, rubbish  
 49. เรื่องเหลือเชื่อ, เรื่องโกหก tall story
 50. เรื่องใหญ่ important event 
 51. เรื่องอัปยศ, เรื่องน่าอับอาย disgrace, insult, indignity 
 52. เรื่องอื้อฉาว scandal, affair, affaire


วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทวิตธรรม จากท่าน ว. วชิรเมธี

ขอนำธรรมะอ่านง่ายๆ จากหนังสือ ทวิตธรรม นำทวิตเตอร์ ของท่าน ว. วชิรเมธี มาให้อ่านกัน แถมยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มกันด้วยครับ

เพียงเปลี่ยนวิธีที่เธอคิด วิถีชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยน
Only change the way you think, your life may soon change.

ทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว จงเติมความตั้งใจให้เต็มร้อย
With every thought, action, word or move, do it like it is your last.

จงคิดอย่างแยบคาย ใช้ชีวิตอย่างแยบยล เป็นคนอย่างยอดเยี่ยม
Think prudently, live mindfully. Be the best that you can be.

พูดน้อย ฟังมาก คิดรอบคอบ ตรวจสอบตัวเอง
Talk less, listen more, think carefully, and look into your “self”.

วางความคิด ชีวิตสงบ ฟุ้งตามความคิด ชีวิตไม่สงบ
Lay down thoughts, and life is in peace.
Ride along with thoughts, and life is in chaos.

สภาพจิตของตนเป็นอย่างไร ก็จะได้คุณภาพชีวิตเป็นอย่างนั้น
Quality of mind determines quality of life.

ระลึกรู้ปัจจุบัน สำคัญกว่าระลึกชาติในอดีต
Being aware of the present moment is more
important than recalling your past life.

ทำอะไรก็ขอให้รู้ อยู่ที่ไหนก็ขอให้ตื่น
Be aware of what you do, be awakened wherever you are.

ชีวิตที่สดชื่นรื่นรมย์ จะมีอยู่ก็แต่ในปัจจุบันขณะเท่านั้น
A vibrant life only exists in the presence.

พอเป็นก็เย็นใจ พอไม่เป็นก็เข็ญใจ
Keeping your desires in check brings calm;
letting them loose brings grief.

ลมหายใจแห่งพระพุทธองค์ (อานาปานสติ)
ดำรงอยู่ที่เดียวกับลมหายใจของเราทุกคน
The Breath of Buddha (Anapanasati) exists where our breath is.

ตระหนักรู้ทุกก้าวที่เราย่าง นี่แหละคือหนทางแห่งผู้ตื่น
Being mindful with every step is the way of the “enlightened” one (Bhuddho).

ตามดู ตามรู้ลมหายใจ คือ มรรคาวิสุทธิ์ใสสู่นิพพาน
Following your breathing is the ultimate route to nibbana.

การศึกษาเริ่มต้น ก็ต่อเมื่อคนรู้จักคิด
Learning starts when thinking starts.

เมื่อคนรู้จักคิด ชีวิตก็เริ่มมีการศึกษา
When man starts to think, life becomes an education.

การศึกษาถูกทิศ ชีวิตก็ถูกทาง
Good education leads to good life.

เมืองใดไม่รักการอ่าน เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า
A nation that does not love reading will soon become a slave.

เมืองใดยกย่องพาลา เมืองนั้นไม่ช้าเสื่อมทราม
A nation that admires vices will soon degenerate.

เมืองใดบูชาคอร์รัปชั่น เมืองนั้นจะถึงกาลล่มสลาย
A nation that worships corruption will soon collapse.

เมืองใดเชื่อถืองมงาย เมืองนั้นจะกลายกาลียุค
A superstitious nation will soon turn into chaos.

มีกัลยาณมิตร ก็เหมือนมีดวงอาทิตย์ประจำตัว
Having a good friend is like having a guiding star.

ทำไม่ดีต่อคนอื่น ก็เหมือนยื่นปลายดาบเข้าหาตัวเอง
Mistreating others is like pointing a sword at yourself.


ข้อดีของการอยู่ในระบบ ก็คือ มีความมั่นคง
แต่ข้อเสียของการอยู่ในระบบ ก็คือ มันริบเอา อิสรภาพไปจากเรา
Being part of a system gives us “stability”
but takes away our “liberty”.

ทำงานดี งานก็สร้างคน ทำงานสับสน คนก็เสียเพราะงาน
Decent work makes decent people.
Indecent work makes indecent people.

มีโอกาสจะเอามาให้อ่านกันอีกครับ

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รวบรวมคำศัพท์การหัวข้อการสอบ

รวบรวมคำศัพท์จากหัวข้อในการสอบ ของนักเรียนระดับประถม ภาคภาษาอังกฤษ
Second term final examination การสอบปลายภาคที่2

English
Cause and effect เหตุและผล
Compare and contrast การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
Editing a paragraph for mistakes in grammar การแก้ไขย่อหน้าที่มีข้อผิดพลาดตามหลักไวยกรณ์
Future with Will and Going to การใช้ will กับ Going to ประโยคอนาคต
Key vocabulary คำศัพท์สำคัญที่ควรรู้
More than, Less than and fewer than การใช้คำว่ามากกว่า, น้อยกว่า
Second conditional การใช้ if ในรูปแบบที่ 2
Useful phrases วลีที่มีประโยชน์

Mathematics คณิตศาสตร์
3 sided figures รูปทรงที่มี 3 ด้าน
4 sided figures รูปทรงที่มี 4 ด้าน
Addition with and without decimals การบวกทศนิยมและที่ไม่มีทศนิยม
angles มุม
Area  and perimeter  พื้นที่และเส้นรอบรูป
Comparing การเปรียบเทียบ
Line graghs กราฟเส้นตรง
Measurement การวัด
Missing number ตัวเลขที่หายไป
Number knowledge ความรู้เกี่ยวกับจำนวน
Order of operation ลำดับการคำนวณ
Ordering การเรียงลำดับ
Parallel lines เส้นขนาน
Percentage เปอร์เซ็นต์
Perpendicular lines เส้นตั้งฉาก
Place values ค่าประจำหลัก
probability  ความน่าจะเป็น
Reflection การสะท้อน
Rounding การปัดเศษ
Time เวลา
Transformation การแปลงทางเรขาคณิต
Translation เลื่อน
Using a protractorการใช้ไม้บรรทัดวัดมุม
Using mathematical vocabulary fraction การใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเศษส่วน
Whole number จำนวนเต็มบวก
Word based problem solving การแก้โจทย์ปัญหา


Social studies สังคมศึกษา
Malaysia (Whole chapter) มาเลเซีย (ทั้งบท)
Equator เส้นศูนย์สูตร
History of Thailand ประวัติศาสตร์ของไทย
Location ที่ตั้ง
Rotation of the earth การหมุนรอบต้วเองของโลก

Health Education สุขศึกษา
A healthy growth การเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพดี
Burns แผลไฟไหม้
Calcium rice food อาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม
Fire hazards at home อันตรายจากไฟภายในบ้าน
First aid kit กล่องปฐมพยาบาล
First aid การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Food for strong bones อาหารที่ทำให้กระดูกแข็งแรง
Growing up การเจริญเติบโต
Having energy to grow การทานอาหารให้ร่างกายเจริญเติบโต
How diseases are transferred โรคต่างๆติดต่อไปได้อย่างไร
Keeping air clean การทำให้อากาศสะอาด
Minor cuts รอยบาดเล็กน้อย
Plan a well-balanced diet วางแผนการการควมคุบอาหารให้สมดุล
Rules of the pool กฎระเบียบในการใช้สระน้ำ
The amount of calcium in different types of food ปริมาณของแคลเซียมในอาหารชนิดต่างๆ
The human skeleton โครงกระดูกของมนุษย์
Transmissible diseases โรคติดต่อ
Understanding how calcium helps the body or promotes growth การทำความเข้าใจว่าแคลเซียมช่วยร่างกายหรือสนับสนุนการเจริญเติบโตได้อย่างไร
Water safely การเล่นน้ำอย่างปลอดภัย

Computer
Multimedia files in the presentation แฟ้มงานสื่อผสมในการนำเสนองาน
Use of presentation software การใช้โปรแกรมในการนำเสนองาน

Science basic วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
Forces แรง
Energy and light แสงและพลังงาน
Simple machines เครื่องกลอย่างง่าย
The sky and beyond ท้องฟ้าและสิ่งที่อยู่ไกลออกไป
Living things need air สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศ