วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-05

เอางานแปลโจทย์มาให้อ่านกันอีกครับ......
Which is not an odd number? 
     จำนวนใดที่ไม่เป็นจำนวนคี่
Which number is an example of an even number?
      จำนวนใดที่เป็นตัวอย่างของจำนวนคู่
Which number is an example of an integer? 
      จำนวนใดที่เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็ม

My uncle has 712 fish. He sold 380 of them. How many does he have left? 
     ลุงของผมมีปลา 712 ตัว หลังจากที่ขายไป 380 ตัว ลุงจะเหลือปลาอีกกี่ตัว 

Father is 48 years old. Mother is 4 years younger. Their son is 17 years younger than his mother. How old is he? 
    พ่ออายุ 48 ปี แม่อายุน้อยกว่าพ่อ 4 ปี ลูกชายอายุน้อยกว่าแม่อยู่ 17 ปี เขามีอายุกี่ปี

Father has 4300 Baht. He gave one son 530 Baht and another son 290 Baht. How much does he have left?
    พ่อมีเงิน 4300 บาท เขาให้ลูกชายคนแรกไป 530 บาท และลูกชายอีกคน 290 บาท เขาจะเหลือเงินกี่บาท

I am 125 centimeters tall and my friend is 142 centimeters tall. How much taller is my friend? 
    ฉันสูง 125 เซนติเมตรและเพื่อนของฉันสูง 142 เซนติเมตร เพื่อนของฉันสูงกว่าฉันเท่าใด 

On Monday, the fruit seller made 478 Baht. On Tuesday he made 250 Baht more than Monday. How much did he make in two days? 
    ในวันจันทร์ คนขายผลไม้ของผลไม้ได้ 478 บาท ในวันอังคาร ขายผลไม้ได้มากกว่าวันจันทร์ 250 บาท ทั้ง 2 วัน เขาขายผลไม้ได้เงินกี่บาท

Jim want to buy a shirt for 780 Baht. If I give the cashier 1,000 Baht. How much is the change? 
    จิมต้องการซื้อเสื้อตัวหนึ่ง ราคา 780 บาท ถ้าฉันให้เงินเก็บพนักงานเก็บเงินไป 1000 บาท เงินทอนที่จะได้รับเป็นเท่าใด

Kate wants to buy watermelon for 150 Baht, mangoes for 285 Baht and papaya for 90 Baht. How much does she pay?
     เคทต้องการซื้อแตงโม 150 บาท มะม่วง 285 บาท และ มะละกอ 90 บาท เธอต้องจ่ายเงินเท่าใด

Darin has 180 Baht. Her father gives him 450 Baht. She then buys a book for 375 Baht. How much does she have left? ดารินมีเงิน 180 บาท 
    พ่อของเธอให้เงินกับเธออีก 450 บาท แล้วเธอจึงนำเงินไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งราคา 375 บาท  แล้วดารินจะเหลือเงินกี่บาท

My mother buys rice for 240 Baht and oil for 130 Baht. If she gives the cashier 500 Baht, how much is the change? 
    แม่ของฉันซื้อข้าว 240 บาทและน้ำมัน 130 บาท ถ้าแม่ให้เงินกับพนังงานเก็บเงิน 500 บาท จะได้เงินทอนเท่าใด 

Som is 9 years old. Atom is 4 years older than Som. How old is Atom?
     ส้มอายุ 9 ปี อะตอมอายุมากกว่าส้ม 4 ปี อะตอมมีอายุกี่ปี 
Kate has 8 books in her bag. Jan has 5 books. How many books do they both have altogether? 
    เคทมีหนังสือ 8 เล่มในกระเป๋า แจนมีหนังสือ 5 เล่ม พวกเขามีหนังสือรวมกันทั้งหมดกี่เล่ม
Kim has 34 cookies. He gives 8 of his friends 2 cookies each. How many does he have left?
    คิมมีคุกกี้ 34 ชิ้น เขาแบ่งให้เพื่อนของเขา 8 คน คนละ 2 ชิ้น เขาจะเหลือขนมอยู่กี่ชิ้น

There are 41 students in Class 3/4. 26 students are girls. How many are boys? 
  ในชั้นเรียน 3/4 มีนักเรียน 41 คน เป็นนักเรียนหญิง 26 คน ในชั้นเรียนนี้จะมีนักเรียนชายกี่คน 
There are 6 oranges, 5 apples, 12 bananas and 7 mangoes in a basket. How many altogether? 
    มีกล้วย 6 ลูก แอปเปิ้ล 5 ลูก กล้วย 12 ลูก และมะม่วง 7 ลูก ในตะกร้ามีทั้งหมดมีผลไม้รวมกันกี่ลูก

Ben is on page 75 of his story book. Kate is on page 104. How many more pages has Kate read?
    เบนอ่านหนังสืออยู่ที่หน้า 75 เคทอ่านหนังสืออยู่ที่หน้า 104 เคทอ่านหนังสือได้มากกว่าเบนอยู่กี่หน้า 
There are 60 cookies in a packet. If I give 3 each to 12 friends, how many are left?
    มีคุกกี้ 60 ชิ้นในห่อ ถ้าผมให้เพื่อนของผม 12 คน คนละ 3 ชิ้น ผมจะเหลือขนมอยู่กี่ชิ้น
27 students said they like Math. 19 students said they don't like Math. How many students in the class?
    นักเรียน 27 คนบอกว่าชอบวิชาคณิตศาสตร์ อีก 19 คนบอกว่าไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ มีนักเรียนในชั้นเรียนกี่คน
Pam has 140 Baht. She wants to buy a book for 260 Baht. How much more does she need to save?
     แพมมีเงิน 140 บาท เธอต้องการซื้อหนังสือเล่มหนึ่งราคา 260 บาท เธอต้องการเก็บเงินอีกเท่าใด
Yesterday, my sister read 18 pages in her book. Today she read 24 pages. How many pages have her read altogether?
    เมื่อวานน้องสาวของผมอ่านหนังสือได้ 18 หน้า วันนี้เธออ่านได้อีก 24 หน้า เธออ่านหนังสือได้รวมกันกี่หน้า 


วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-04

เอาโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษมาแปลให้อ่านกันอีกตอนแล้วครับ...

If I were to draw an isosceles triangle which of the following would be true of my triangle? 
ถ้าฉันวาดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วขึ้นมารูปหนึ่ง ความจริงข้อใดที่จะเกิดขึ้นกับรูปสามเหลี่ยมของฉัน
1) its sides would all be different lengths 
   แต่ละด้านจะมีความยาวที่ต่างกัน
2) its sides would all be the same length 
   แต่ละด้านจะมีความยาวที่เท่ากัน
3) it would have two side of equal length 
  จะมี 2 ด้านที่มีความยาวเท่ากัน

What is true about a right triangle? 
  ข้อใดที่เป็นจริงเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
1) It never adds up to 180. 
  มุมมาบวกกันไม่เกิน 180 องศา
2) It sometimes has one 90 angle 
  บางครั้งมีมุมหนึ่งของ 90 องศา
3) It always has one 90 angle 
  มีมุมหนึ่งเป็น 90 องศาเสมอ

One of the angles of a right scalene triangle is 34. What are the other two angles?
  มุมหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่แต่ละด้านไม่เท่ากัน มีขนาด 34 องศา อีก 2 ด้านที่เหลือมีขนาดเท่าใด

What are two things that all triangles have in common?
อะไรที่รูปสามเหลี่ยม 2 รูปใดๆที่มีเหมือนกัน
1) They all have angles that add up to 180, and three sides. 
  พวกมันมีขนาดมุมรวมกันได้ 180 องศา และมี 3 ด้าน
2) They all have unequal sides, and unequal angles.
  พวกมันมีด้านไม่เท่ากันและมุมไม่เท่ากัน
3) They all have equal angles, and three equal side.
  พวกมันมีมุมเท่ากัน และ 3 ด้านเท่ากัน

What question would help Linda to find out if a triangle was a right triangle? 
   คำถามข้อใดที่ช่วยให้ลินดาทราบว่ารูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
1) Does it have a 60 angle? 
  มันมีมุมหนึ่งมีขนาด 60 องศาหรือไม่
2) Does it have a 90 angle? 
  มันมีมุมหนึ่งมีขนาด 90 องศาหรือไม่

Which has the angles in order from smallest to largest? 
  มุมในข้อใดที่เรียงลำดับของเล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุด

Tom has hens and needs to put a fence up. The sides of the field are 10 meter, 13 meters, 14 meters and 15 meters. How much fence does Tom need to buy? 
  ทอมมีแม่ไก่หลายตัวและต้องการล้อมรั่วให้ไก่ แต่ละด้านของสนามมีความยาว 10, 13, 14 และ 15 เมตร ทอมต้องซื้อรั่วที่มีความยาวเท่าใด

Fon has a yard that is shaped like a rectangle. The long sides are 22 feet and the short sides are 19 feet. Fon wants to put up a fence. How much fence does he need? 
  ฝนมีสนามรูปร่างเหมือนกับรูปมุมฉาก ด้านที่ยาว 2 ด้านมีขนาด 22 ฟุต และด้านที่สั่นมีขนาด 19 ฟุต ฝนที่ต้องการรอบรั่วสนามนี้ ฝนต้องซื้อรั่วที่มีความยาวเท่าใด

What is the perimeter of an octagon that has sides 15 inches long? 
  รูป 8 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปหนึ่งที่มีแต่ละด้านยาว 15 นิ้ว มีความยาวรอบรูปเท่าใด

The sum of an even number and an odd number is always an _______ number. 
  ผลบวกของจำนวนคู่และจำนวนคี่เป็นจำนวน ______ เสมอ

Addition of two odd numbers is always an _________ number. 
  การบวกจำนวนคี่ 2 จำนวนจะได้จำนวน ________ เสมอ

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-03

โจทย์ปัญหาทั่วไป

Can the sides of a triangle have lengths 2, 2, and 5? 
  ด้านของรูปสามเหลี่ยมสามารถมีความยาวด้านเป็น 2,2 และ 5 ได้หรือไม่

What is 94% of 80?
   94% ของ 80 เท่ากับเท่าใด

Find a number so that 70% of it is 82. 
   จงหาจำนวนที่ 70% ของจำนวนนี้ เท่ากับ 82

A bag contains 18 marbles, of which 8 are blue, 7 are red, and the rest are green. What is
the ratio of green marbles to red marbles?
  ถุงใบหนึ่งมีลูกหิน 18 ลูก เป็นสีฟ้า 8 ลูก สีแดง 7 ลูก ส่วนที่เหลือเป็นสีเขียว อัตราส่วนของลูกหินสีเขียวต่อลูกหินสีแดงเป็นเท่าใด

Today is August 2, and Kate will start her new diet in 1 week and 4 day. On what date does she start?
     วันนี้เป็นวันที่ 2 สิงหาคม เป็นวันที่เคทจะเริ่มการควมคุมอาหารได้ 1 สัปดาห์กับอีก 4 วัน เธอเริ่มควบคุมอาหารวันที่เท่าใด

Jim started studying for the final on March 14. Today is March 25. How long ago did he start? 
   จิมเริ่มอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบปลายภาควันที่ 14 มีนาคม ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 25 มีนาคม เขาเริ่มอ่านหนังสือมาแล้วอีกวัน

Today is April 28, and to avoid late fees, Kim had to pay the electricity bill 5 days ago. On what date was it due? 
  วันนี้เป็นวันที่ 28 เมษายนและเป็นวันที่เลยกำหนดจ่ายค่าธรรมเนียมมาแล้ว คิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเมื่อ 5 วันก่อน กำหนดวันจ่ายค่าไฟฟ้าคือวันที่เท่าใด  

The last day of the movie will be on October 14. Today is September 20. How long will it be until it ends?  
   วันสุดท้ายของกำหนดการฉายหนังเรื่องหนึ่งเป็นวันที่ 14 ตุลาคม ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 20 กันยายน หนังเรื่องนี้ฉายนานเท่าใด

Manee will leave for Japan in 9 days. Today is 27 April. On what date is her flight? 
  มานีจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในอีก 9 วัน ถ้าวันนี้เป็น 27 เมษายน เที่ยวบินของเธอ(ที่ต้องเดินทาง)คือวันที่เท่าใด

My sister can type 37 words per minute. How many words would she type in 7 minutes? 
  น้องสาวของผมสามารถพิมพ์งานได้ 37 คำต่อนาที เธอจะพิมพ์งานได้กี่คำในเวลา 7 นาที

We are going to the show in 4 days. How many hours before we go to the show? 
  พวกเราจะไปดุการแสดงในอีก 4 วัน เป็นเวลากี่ชั่วโมงที่

There are 62 cookies in a bag and my aunt bought 7 bags this week. How many cookies are there altogether in the 7 bags? 
   ในถุงมีคุกกี้ถุงละ 62 ชิ้น และในสัปดาห์นี้ป้าของฉันซื้อคุกกี้มา 7 ถุง จะมีคุกกี้รวมกันจำนวนกี่ชิ้นใน 7 ถุงนี้

At the theatre, each row will hold 36 people. If there are 42 rows at the theatre, how many people will it take to fill the theatre? 
  ในโรงภาพยนตร์ จะมีแถวที่นั่งได้สำหรับ 36 คน ถ้าในโรงภาพยนตร์มีที่นั่ง 42 แถว จะมีจำนวนคนที่มานั่งเต็มได้กี่คน

The tall building has the same amount of windows on all four sides. If there are 56 windows on one side, how many windows are on the whole building? 
  ตึกสูงแห่งหนึ่งมีหน้าต่างในแต่ละด้านของตึกเท่าๆกัน ทั้ง 4 ด้าน ถ้าในแต่ละด้านของตึกมีหน้าต่าง 56 บาน ตึกนี้ทั้งตึกจะมีหน้าต่างกี่บาน

If there are 124 airplane landings each day, how many airplanes land in September? 
  ถ้ามีเครื่องบินลงจอด 124 ลำในแต่ละวัน จะมีเครื่องบินลงจอดกี่ลำในเดือนกันยายน

Adam draws an angle that is 72. What type of triangle did he have after he added 18 to it? 
  อดัมวาดมุมที่มีขนาด 72 องศา มุมชนิดใดที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาสร้างมุมเพิ่มอีก 18 องศาต่อจากรูปเดิม

If any equilateral triangle has two sides that measure 7 feet length. What is the length of the third side of the triangle? 
  ถ้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 ด้านที่วัดความยาวได้ 7 ฟุต ความยาวของด้านที่ 3ของรูปสามเหลี่ยมนี้ จะมีขนาดเท่าใด

A scalene triangle has a 54 and a 69 angle. What is the third angle of the triangle? 
  รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปหนึ่งมีมุมขนาด 54 และ 69 องศา มุมที่ 3 ของรูปสามเหลี่ยมนี้จะมีขนาดเท่าใด

to be continue....  ยังมีต่อ...โปรดติดตาม..ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แปลโจทย์คณิตศาสตร์-02

คราวนี้ผมเอาการแปลนิพนธ์ทางคณิตศาตร์เกี่ยวกับการบวก, ลบ, คูณและหาร มาให้ดูกันครับ
แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า....ที่ผมเอาให้ดูเป็นเพิ่งบางส่วน เนื่องจากยังมีวิธีการเขียนเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆ อีกหลายวิธี...

การบวก
5 plus v 5     บวก v   เท่ากับ 5 + v
y and 8 more   y และมากขึ้นอีก8    เท่ากับ y + 8
w increased by 8    w ถูกเพิ่มอีก 8     เท่ากับ w+8

การลบ
w minus 7            w ลบ 7 เท่ากับ w – 7
9 minus b             9 ลบด้วย b เท่ากับ 9 - b
24 fewer than w     24 น้อยกว่า w เท่ากับ w – 24
the difference of 6 and n      ผลต่างระหว่าง 6 กับ n เท่ากับ  6 – n

การคูณ
six times h       6 เท่าของ h เท่ากับ 6h
t times thirty-five     t เท่าของ 35 เท่ากับ 35t
five times k cubed    5 เท่าชอง k ยกกำลัง 2 เท่ากับ 28k
the product of r and six     ผลคูณของ r กับ 6  เท่ากับ 6r
the product of 3 and x square     ผลคูณของ 3 กับ x ยกกำลัง 2 เท่ากับ 3x^2
the product of y square and nine     ผลคูณของ 9 กับ y ยกกำลัง 2 เท่ากับ 9y^2
product of 6, k, and y     ผลคูณของ 6,k และ y  เท่ากับ  6ky

การหาร
7 divided by n      7 หารด้วยn เท่ากับ  7/n
h divided by 9       h หารด้วย เท่ากับ h/9
the quotient of 9 and m      ผลหารระหว่าง 9 กับ m เท่ากับ 9/m
the quotient of x and 3       ผลหารระหว่าง x กับ 3  เท่ากับ x/3
the quotient of 4z and 7     ผลหารระหว่าง 4z กับ 7 เท่ากับ 4z/7

การยกกำลัง
nineteen to the sixth power      19 ยกกำลัง 6 เท่ากับ19^6
the value of 7 to the n power     ค่าของ 7 ยกกำลัง n เท่ากับ 7^n
ten squared         10 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 10^2
twelve raised to the power of 6      12 ยกกำลัง 6 เท่ากับ 12^6
5 to the 3rd power       5 ยกกำลัง 3 เท่ากับ 5^3
8 cubed      8 ยกกำลัง 3 เท่ากับ 8^3
n raised to the power of 2       n ยกกำลัง 2 เท่ากับ n^2
the value of 3 cubed       ค่าของ 3 ยกกำลัง เท่ากับ 3^3
the number k raised to the power of p      จำนวน k ยกกำลัง p เท่ากับ  k^p
k raised to the power of 8       k ยกกำลัง 8 เท่ากับ k^8
r cubed        r ยกกำลัง 3 เท่ากับ  r^3
x squared       x ยกกำลัง 2 เท่ากับ x^2
m to the 7th power      m ยกกำลัง 7 เท่ากับ m^7
n to the 9th power       n ยกกำลัง 9 เท่ากับ  n^9

เครื่องหมายผสม
the difference of 6 and 7x
   ผลต่างระหว่าง 6 -7x เท่ากับ   6 – 7x
the difference of 7 and w, divided by 6  
   ผลต่างระหว่าง 7-w แล้วหารด้วย 6 เท่ากับ (7 – w)/ 6
the quotient of 9 and k squared
   ผลหารระหว่าง 9 กับ k ยกกำลัง 2 เท่ากับ     9/k^2
the quotient of b squared and 10
   ผลหารระหว่าง b ยกกำลัง 2 กับ 10 เท่ากับ      b^2 /10
the difference of 7t and 8
   ผลต่างระหว่าง 7t กับ 8  เท่ากับ 7t - 8
7 plus v cubed  
   7 บวก v ยกกำลัง 3  เท่ากับ  7 + v^3
5 divided by the sum of v and 3
   5 หารด้วย ผลบวกของ v กับ 3  เท่ากับ 5/(v + 3)
9t plus 6
   ผลบวกของ 9t กับ 6 เท่ากับ   9t + 6
the sum of 9 and the quantity 5 divided by v
   ผลบวกของ 9 กับ ผลหารของ 5 กับ v เท่ากับ 9 + 5/v
the quantity 3 plus 2c, cubed
  ค่าของ 3 +2c ทั้งหมดยกกำลัง 3 เท่ากับ  (6 + 2c)^3
the quotient of n to the 5th power and 7
  ผลหารระหว่าง n ยกกำลัง 5 กับ 7  n^5 / 7
3 times the difference of 8 and 4c
   3 เท่าของผลต่างระหว่าง 8 กับ 4c เท่ากับ 3(8 – 4c)
the sum of e squared and 8
   ผลบวกของ e ยกกำลัง 2 กับ 8 เท่ากับ e^2 + 8
7p divided by 2
   7p หารด้วย 2  เท่ากับ  7p/2

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ตอบคำถามคุณ panuwat

คุณ panuwat choomchomklin คำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อของมาน่าสนใจมาก ผมลองคิดดูแล้วได้คำตอบแบบนี้นะครับ

ร้านค้าขายเครื่องคิดเลขราคาเครื่องละ 185 บาทถ้าซื้อ 3 เครื่องจะคิดราคา 550 บาท และถ้าซื้อเป็นโหลละ 2160 วิชัยต้องการซื้อเครื่องคิดเลข 30 เครื่อง วิชัยควรเลือกซื้อเคร่องคิดเลขอย่างไร เพราะเหตุใด จงแสดงเหตุผล

แนวคิด 
เครื่องคิดเลขราคาเครื่องละ 185 บาท
ถ้าซื้อ 3 เครื่อง จะเป็นเงิน  555 บาท    (ในโจทย์ลดราคาไป 5 บาท)
ถ้าซื้อ 12 เครื่อง จะเป็นเงิน 2220 บาท   (ในโจทย์ลดราคาไป 60 บาท)

ทำจริง
** ถ้าซื้อ 30 เครื่องในราคาเต็ม เป็นเงิน 5550 บาท **

ถ้าซื้อ 3 เครื่อง ในราคา  550 บาท
ซื้อ 30 เครื่อง เป็นเงิน  5500 บาท
จะประหยัดเงินไป 5550 - 5500 = 50 บาท

ถ้าซื้อ 30 เครื่องแบบยกโหล ควรจะคิดแยกเป็น
ซื้อ 2 โหล (24 เครื่อง) เป็นคิด 2160x2 = 4320 บาท
กับซื้ออีก 6 เครื่อง เป็นเงิน 550x2 = 1100 บาท
รวมเป็นเงิน 4320 + 1100 = 5420 บาท
จะประหยัดเงินไป 5550 - 5420 = 130 บาท

ดังนั้น ควรจะซื้อแบบยกโหล จะดีกว่า เพราะประหยัดกว่า